Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Överjärna 53:1 och Överjärna 200

SND-ID: snd2456-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002877

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Gravfältet låg på en brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme. Undersökningsytan omfattar 2 800 kvadratmeter.

I dokumentationsmaterialet finns anläggningsbeskrivningar med fyndlista (såväl maskinskrivna som handskrivna). Anläggningsbeskrivningarna omfattar 31 anläggningar. Komplett fyndlista omfattande 93 fyndnummer finns.

Bland fynden kan nämnas: Krukskärvor, bronsringar, bronsarmband, remlöpare av brons, sölja av brons,
remändebeslag, glas- och glasflusspärlor, spelbrickor, kamfragment, nitar, kniv m.m.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korrid

... Visa mer..
År 1980 totalundersöktes av UV ett gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20 meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Gravfältet låg på en brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme. Undersökningsytan omfattar 2 800 kvadratmeter.

I dokumentationsmaterialet finns anläggningsbeskrivningar med fyndlista (såväl maskinskrivna som handskrivna). Anläggningsbeskrivningarna omfattar 31 anläggningar. Komplett fyndlista omfattande 93 fyndnummer finns.

Bland fynden kan nämnas: Krukskärvor, bronsringar, bronsarmband, remlöpare av brons, sölja av brons,
remändebeslag, glas- och glasflusspärlor, spelbrickor, kamfragment, nitar, kniv m.m.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

På grund av planerat motorvägsbygge för väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats totalundersöktes ett
gravfält, registrerat som fornlämning nr 53 i Överjärna socken. Enligt fornminnesregistret var gravfältet ca 90x20
meter stort och innehöll 5 fornlämningar. Dessa utgjordes av 2 högar och 3 runda stensättningar. Ett stensträngssystem, som består av 6 stensträngar, borttogs år 1980 i samband med arkeologisk slutundersökning av gravfältet Överjärna 53:1. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar, Gravfält

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 – 1980
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Brant syd- och östsluttning intill en bergssida på en åkerholme.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 2281/80

ProjektID: p180001

ProjektID: 180001

RAÄ-nr: Överjärna 53:1, Överjärna 200

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2017-03-30
Senast uppdaterad: 2017-04-04