Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg 16:2

SND-ID: snd2454-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002589

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Med anledning av planerad utökning av täktverksamhet inom fastigheten Borg 16:2 i f d Borgs socken och Norrköpings kommun utförde Östergötlands museum en utredning etapp 1 och 2. Inom området fanns sedan tidigare två registrerade lämningar vilka utgjordes av en stensättning (RAÄ 282:1) och en stensträng (RAÄ 282:2). Lämningarnas exakta position var inte känd inför utredningen. Utredningen etapp 1 bestod av en översiktlig kart- och arkivstudie samt fältinventering och resulterade i att en stensträng (ÖM 1) och en möjlig grav (ÖM 2) påträffades. Stensträngen är troligen samma stensträng som sedan tidigare är registrerad som RAÄ 282:2. Vidare konstaterades att det inom området fanns ett topografiskt lämpligt läge för boplats och/eller gravar kallat objekt 1. Utredningen etapp 2 bestod av undersökning av den möjliga graven samt sökschaktsgrävning i anslutning till stensträngen och inom objekt 1. Vid undersökningen av ÖM 2 konstaterades att anläggningen inte var en grav. Inom objekt 1 framkom boplatsanläggningar och fynd, bl a ett järnföremål. Boplatsen är grovt avgränsad. Vidare framkom ytterligar

... Visa mer..
Med anledning av planerad utökning av täktverksamhet inom fastigheten Borg 16:2 i f d Borgs socken och Norrköpings kommun utförde Östergötlands museum en utredning etapp 1 och 2. Inom området fanns sedan tidigare två registrerade lämningar vilka utgjordes av en stensättning (RAÄ 282:1) och en stensträng (RAÄ 282:2). Lämningarnas exakta position var inte känd inför utredningen. Utredningen etapp 1 bestod av en översiktlig kart- och arkivstudie samt fältinventering och resulterade i att en stensträng (ÖM 1) och en möjlig grav (ÖM 2) påträffades. Stensträngen är troligen samma stensträng som sedan tidigare är registrerad som RAÄ 282:2. Vidare konstaterades att det inom området fanns ett topografiskt lämpligt läge för boplats och/eller gravar kallat objekt 1. Utredningen etapp 2 bestod av undersökning av den möjliga graven samt sökschaktsgrävning i anslutning till stensträngen och inom objekt 1. Vid undersökningen av ÖM 2 konstaterades att anläggningen inte var en grav. Inom objekt 1 framkom boplatsanläggningar och fynd, bl a ett järnföremål. Boplatsen är grovt avgränsad. Vidare framkom ytterligare en stensträng som ansluter till ÖM 1. Stensättningen RAÄ 282:1 kunde inte återfinnas; den tidigare lägesinprickningen är dock bristfällig. I området i anslutning till ÖM 1 (utanför objekt 1) framkom endast några enstaka anläggningar i form av mörkfärgningar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning berörs av det planerade arbetsföretaget. Fast fornlämning som framkom skulle så långt som möjligt beskrivas samt om möjligt avgränsas. Utredningen skulle om möjligt också återfinna de tidigare påträffade lämningarna, RAÄ 282:1 och 282:2 för att utröna deras antikvariska status. Utredningen skulle också, om möjligt, söka fastställa hur ytor i anslutning till stensträngen (ÖM 1) har utnyttjats samt fastställa funktion för den möjliga graven (ÖM 2).

ZIP-filen innehåller data i form av fem shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig, Stensträng

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-05-11
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-18 – 2012-06-21
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-3069-12

Organisationens dnr för undersökningen: 172/12

ProjektID: p512001

ProjektID: 512001

RAÄ-nr: Borg 282:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-3069-12

Organisationens dnr för undersökningen: 172/12

ProjektID: p512001

ProjektID: 512001

RAÄ-nr: Borg 282:1

RAÄ-nr: Borg 282:2

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2015-01-23
Senast uppdaterad: 2016-08-10