Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ensbo

SND-ID: snd2452-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002586

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för Linköping Aviation Park, i anslutning till Linköpings flygplats och Saabs flygfält. En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har utförts för att klarlägga om fornlämningar finns inom kommunens planområde. Linköpings kommun har valt att utreda ett område, kallat objekt 5 (Ensbo). Vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inga fornlämningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att klarlägga om fornlämningar fanns inom kommunens planområde.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler samt en MS Accessdatabas med information om schakt, eventuella påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge, Boplatslämning övrig

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-3511-10

Organisationens dnr för undersökningen: 421-2268-2010

ProjektID: p511015

ProjektID: 511015

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Helander, Christina (2011). Ensbo: sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning, etapp 2. UV rapport 2011:90. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet (UV Öst)
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-01-22
Senast uppdaterad: 2016-08-10