Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ombyggnad av elnätet mellan Skälv och Fågeludden

SND-ID: snd2449-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002568

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads västra utkanter, Östergötlands län. Ombyggnaden omfattade schaktning för jordkabel. Sammanlagt ingick cirka 27 km elledningar i exploateringen. Samtliga sträckor besiktigades. Därefter utfördes sökschaktsgrävning i samband med kabelschaktningen på fyra mindre delsträckor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Det primära syftet med den arkeologiska utredningen och förundersökningen var att styra exploateringen så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget. G

... Visa mer..
Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads västra utkanter, Östergötlands län. Ombyggnaden omfattade schaktning för jordkabel. Sammanlagt ingick cirka 27 km elledningar i exploateringen. Samtliga sträckor besiktigades. Därefter utfördes sökschaktsgrävning i samband med kabelschaktningen på fyra mindre delsträckor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Det primära syftet med den arkeologiska utredningen och förundersökningen var att styra exploateringen så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget. Gick inte detta skulle de fornlämningar som framkom vid schaktning undersökas, dokumenteras och om möjligt dateras.
Den arkeologiska utredningen skulle fastställa om fornlämning berördes av den aktuella exploateringen. För den arkeologiska förundersökningen gällde att fastställa påträffade fornlämningars karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.
Syftet med både den arkeologiska utredningen och den arkeologiska förundersökningen var att de dels skulle ligga till grund för länsstyrelsens bedömning av kunskapspotentialen och för länsstyrelsens eventuellt kommande beslut, dels ligga till grund för exploatörens vidare planering.

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om schakt, eventuella påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format . Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 – 2012
  • Datainsamlare: Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken, Kullerstad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4711-11

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4902-11

Organisationens dnr för undersökningen: 336/11

ProjektID: 511012

ProjektID: p511012

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4711-11

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4902-11

Organisationens dnr för undersökningen: 336/11

ProjektID: 511012

ProjektID: p511012

RAÄ-nr: Borg 199:1

RAÄ-nr: Borg 207:1

RAÄ-nr: Borg 228:1

RAÄ-nr: Borg 230:1

RAÄ-nr: Borg 238:1

RAÄ-nr: Borg 243:1

RAÄ-nr: Borg 247:1

RAÄ-nr: Borg 307:1

RAÄ-nr: Borg 88:1

RAÄ-nr: Borg 108:1

RAÄ-nr: Borg 153:1

RAÄ-nr: Borg 183:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skålgrop

Publikationer
Publicerad: 2015-01-09
Senast uppdaterad: 2020-01-23