Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Bäckeby 2:2 och 2:3

SND-ID: snd2448-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002564

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Arkeologikonsult har under maj 2011 genomfört en utred­ning etapp 2 respektive en förundersökning av två ytor i Skärkinds socken, Norrköpings kommun. Utred­ningen berörde ett möjligt boplatsläge nära skålgropshällen RAÄ Skärkind 405:1. Förundersökningen utfördes på den norra än­den av stensträngen RAÄ Skärkind 407:1 och innefattade även en kartering av övriga delar av stensträngen. Syftet med arbetena var att öka kunskapen om fornlämningar på platserna samt ligga till grund för vidare planering. Utredningsytan liksom stensträngens omgivning befanns sakna äldre lämningar. Stensträngen och skador på den dokumenterades. Den befanns fortsätta ut i åkermarken där synliga delar av den röjts.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska ut

... Visa mer..
Arkeologikonsult har under maj 2011 genomfört en utred­ning etapp 2 respektive en förundersökning av två ytor i Skärkinds socken, Norrköpings kommun. Utred­ningen berörde ett möjligt boplatsläge nära skålgropshällen RAÄ Skärkind 405:1. Förundersökningen utfördes på den norra än­den av stensträngen RAÄ Skärkind 407:1 och innefattade även en kartering av övriga delar av stensträngen. Syftet med arbetena var att öka kunskapen om fornlämningar på platserna samt ligga till grund för vidare planering. Utredningsytan liksom stensträngens omgivning befanns sakna äldre lämningar. Stensträngen och skador på den dokumenterades. Den befanns fortsätta ut i åkermarken där synliga delar av den röjts.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att fast­ställa om fornlämnigar berördes av exploateringen samt så långt som möjligt beskriva påträffade lämningar. Om möjligt skulle fornlämning även avgränsas. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva den kända stensträngens karaktär, datering, utbred­ning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två digitaliserade och georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge, Stensträng

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-04 – 2011-05-06
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Skärkind socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-319-11

Organisationens dnr för undersökningen: 2011:2478

ProjektID: p511011

ProjektID: 511011

RAÄ-nr: Skärkind 405:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-319-11

Organisationens dnr för undersökningen: 2011:2478

ProjektID: p511011

ProjektID: 511011

RAÄ-nr: Skärkind 405:1

RAÄ-nr: Skärkind 407:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23