Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

SND-ID: snd2443-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002374

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes inom tre separata ytor benämnda Objekt II, III och IV efter en tidigare utförd utredning, etapp 1. Objekt II misstänktes kunna utgöra ett grav- och boplatsläge, Objekt III och IV misstänktes kunna utgöra läget för boplatser. Vid utredningen framkom enstaka härdar inom Objekt II och IV. Härdarna har inte daterats men är förmodligen förhistoriska. Då inga andra anläggningar eller fynd framkom inom områdena tolkades anläggningarna som snarare tillkomna genom tillfälliga besök på platsen än som resultat av boplatsaktiviteter.

... Visa mer..
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 visade att inga spår av eventuella gravar fanns inom förundersökningsområdet som befanns vara urschaktat sedan tidigare. Däremot kan det inte uteslutas att det kan finnas gravar under den befintliga vägbank som löper längs förundersökningsområdets västra begränsning och som inte omfattades av förundersökningen.
Den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes inom tre separata ytor benämnda Objekt II, III och IV efter en tidigare utförd utredning, etapp 1. Objekt II misstänktes kunna utgöra ett grav- och boplatsläge, Objekt III och IV misstänktes kunna utgöra läget för boplatser. Vid utredningen framkom enstaka härdar inom Objekt II och IV. Härdarna har inte daterats men är förmodligen förhistoriska. Då inga andra anläggningar eller fynd framkom inom områdena tolkades anläggningarna som snarare tillkomna genom tillfälliga besök på platsen än som resultat av boplatsaktiviteter.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen av RAÄ 165 var att fastställa, avgränsa och klargöra karaktären och dateringen av fornlämningen. Den arkeologiska utredningen etapp 2 syftade till att avgöra om fasta fornlämningar kan komma att beröras av den planerade exploateringen.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar, eventuella fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt tre georefererade schaktplaner i GeoTIFF-format . Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-29063-09

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-29065-09

ProjektID: 510016

ProjektID: p510016

RAÄ-nr: Kvillinge 173

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-29063-09

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-29065-09

ProjektID: 510016

ProjektID: p510016

RAÄ-nr: Kvillinge 173

RAÄ-nr: Kvillinge 174

RAÄ-nr: Kvillinge 175

RAÄ-nr: Kvillinge 176

RAÄ-nr: Kvillinge 165

RAÄ-nr: Kvillinge 152

RAÄ-nr: Kvillinge 171

RAÄ-nr: Kvillinge 172

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-12-15
Senast uppdaterad: 2016-08-10