Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet, Norrköping

SND-ID: snd2440-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002315

Citering

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De synliga lämningarna efter ett torp påträffades. Torpet består av två huslämningar, odlingsrösen och ett troligt vattenhål. Lämningarna registrerades som RAÄ 162 (Kvillinge socken) och har status som fornlämning. Sedan tidigare finns en övrig kulturhistorisk lämning, en bro, registrerad som RAÄ 154. Därtill finns det i områdets norra del ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning, en gles rad med stenar, RAÄ 153 samt en uppgift om att det har funnits ett torp på en plats, RAÄ 152.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet unde

... Visa mer..
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De synliga lämningarna efter ett torp påträffades. Torpet består av två huslämningar, odlingsrösen och ett troligt vattenhål. Lämningarna registrerades som RAÄ 162 (Kvillinge socken) och har status som fornlämning. Sedan tidigare finns en övrig kulturhistorisk lämning, en bro, registrerad som RAÄ 154. Därtill finns det i områdets norra del ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning, en gles rad med stenar, RAÄ 153 samt en uppgift om att det har funnits ett torp på en plats, RAÄ 152.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att eftersöka fornlämningar som inte syns i markytan inom det område som skulle detaljplaneras.

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Arkeologisk lämningstyp

Bro, Torp, Vattenhål

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06 – 2009-07
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kvillinge socken, Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Björnviken 2:1, Krusenhov 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4967-09

Organisationens dnr för undersökningen: 09032

ProjektID: p509026

ProjektID: 509026

RAÄ-nr: Kvillinge 162

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4967-09

Organisationens dnr för undersökningen: 09032

ProjektID: p509026

ProjektID: 509026

RAÄ-nr: Kvillinge 162

RAÄ-nr: Kvillinge 154

RAÄ-nr: Kvillinge 153

RAÄ-nr: Kvillinge 152

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1800-tal, Modern tid

Publikationer

Ählström, J. (2009). Malmölandet, Norrköping : arkeologisk utredning etapp 2 : Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1, Kvillinge socken, Östergötland. Rapport 2009:44. Västerås: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Libris
ISBN: 978-91-86255-44-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2016-08-10