Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet

SND-ID: snd2438-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002307

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av vidare arkeologiska åtgärder vid eventuell exploatering. Dessutom bör kommande exploatering planeras så att hänsyn tas till två närliggande forn- och kulturlämningslokaler.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utrednin

... Visa mer..
I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av vidare arkeologiska åtgärder vid eventuell exploatering. Dessutom bör kommande exploatering planeras så att hänsyn tas till två närliggande forn- och kulturlämningslokaler.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt eventuellt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar inom eller
i anslutning till de aktuella utredningsområdena.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-07-13 – 2009-07-14
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4971-09

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4968-09

Organisationens dnr för undersökningen: 207/09

Organisationens dnr för undersökningen: 209/09

ProjektID: 509024

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4971-09

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4968-09

Organisationens dnr för undersökningen: 207/09

Organisationens dnr för undersökningen: 209/09

ProjektID: 509024

ProjektID: p509024

RAÄ-nr: Kvillinge 154

RAÄ-nr: Kvillinge 160

RAÄ-nr: Kvillinge 161

RAÄ-nr: Kvillinge 162

RAÄ-nr: Kvillinge 63:1

RAÄ-nr: Kvillinge 101:1

RAÄ-nr: Kvillinge 106:1

RAÄ-nr: Kvillinge 135:1

RAÄ-nr: Kvillinge 152

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2014-12-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23