Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Torvinge - byns historiska åkermark

SND-ID: snd2429-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002280

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Torvinge arbetsområde i Linköpings norra del. Orsaken var att Linkö­pings kommun arbetade med detaljplaner inför en ny Torvingeled samt planerad exploatering av ny industrimark i Torvinge arbetsområde mellan Mörtlösarondellen, Gamla Norrköpingsvägen samt järnvägen i Torvinge. Utredningsområdet ligger inom den historiska inägomarken för Torvinge by och även delvis för Mörtlösa by. Ett stort antal diken av varierande bredd framkom. Resultatet från denna utredning etapp 1 och 2 ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell arkeologisk förundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta o

... Visa mer..
Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Torvinge arbetsområde i Linköpings norra del. Orsaken var att Linkö­pings kommun arbetade med detaljplaner inför en ny Torvingeled samt planerad exploatering av ny industrimark i Torvinge arbetsområde mellan Mörtlösarondellen, Gamla Norrköpingsvägen samt järnvägen i Torvinge. Utredningsområdet ligger inom den historiska inägomarken för Torvinge by och även delvis för Mörtlösa by. Ett stort antal diken av varierande bredd framkom. Resultatet från denna utredning etapp 1 och 2 ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell arkeologisk förundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om forn- och/eller kulturlämningar fanns inom det nu aktuella området. Eventuella nya lämningar skulle om möjligt beskrivas avseende karaktär, datering, utbredning och komplexitet. Om boplatslämningar påträffades fanns goda förut­sättningar för att ytterligare belysa bebyggelseutvecklingen i området. Påträffades äldre diken eller andra landskapselement som hägnader, vägar, fossila odlingsytor, vattenhål eller liknande fanns förutsättningar att belysa landskapets utveckling i området.

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en fil i MS Access-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Dike, Område med fossil åkermark

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11-03 – 2008-11-28
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-15202-08

Organisationens dnr för undersökningen: 421-2306-2008

ProjektID: 508025

ProjektID: p508025

RAÄ-nr: Linköping 484

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-15202-08

Organisationens dnr för undersökningen: 421-2306-2008

ProjektID: 508025

ProjektID: p508025

RAÄ-nr: Linköping 484

RAÄ-nr: Linköping 486

RAÄ-nr: Linköping 485

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer

Petersson, M. 2010. Torvinge - byns historiska åkermark. Bytomten med fossila odlingslager RAÄ 484, en väg RAÄ 485 och en boplats RAÄ 486 : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : dnr 421-2306-2008 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport UV Öst 2010:15. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-11-07
Senast uppdaterad: 2020-01-23