Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kallerstad - en uppdatering

SND-ID: snd2424-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002276

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Arkeologikonsult har på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län i augusti 2007 genomfört en särskild arkeologisk utredning steg 1 i Kallerstad, Linköpings stad och kommun, för planområdesprojekt Framtidens resecentrumområde. Beställare var Linköpings kommun. Utredningen bygger på arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Undersökningsområdet är mycket fornlämningsrikt och många antikvariska arbeten har tidigare utförts inom detsamma. Den föreliggande utredningens slutsats är att inga ännu ej exploaterade delar av planområdet helt kan undantas från vidare antikvariska insatser.
I några fall kunde Arkeologikonsult under fältinventeringen konstatera möjlig eller sannolik förekomst av tidigare ej kända fornlämningar. De säkraste indikationerna kom nästan undantagslöst i nära anslutning till tidigare kända, helt eller delvis undersökta fornlämningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syf

... Visa mer..
Arkeologikonsult har på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län i augusti 2007 genomfört en särskild arkeologisk utredning steg 1 i Kallerstad, Linköpings stad och kommun, för planområdesprojekt Framtidens resecentrumområde. Beställare var Linköpings kommun. Utredningen bygger på arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Undersökningsområdet är mycket fornlämningsrikt och många antikvariska arbeten har tidigare utförts inom detsamma. Den föreliggande utredningens slutsats är att inga ännu ej exploaterade delar av planområdet helt kan undantas från vidare antikvariska insatser.
I några fall kunde Arkeologikonsult under fältinventeringen konstatera möjlig eller sannolik förekomst av tidigare ej kända fornlämningar. De säkraste indikationerna kom nästan undantagslöst i nära anslutning till tidigare kända, helt eller delvis undersökta fornlämningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att göra en förnyad och uppdaterad genomgång av områdets arkeologiska status, det vill säga förekomsten av fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer. Beställare var Linköpings kommun som önskade uppdatera bilden över de omfattande kulturhistoriska lämningarna i det planområde som berörs av översiktsplanen för Framtidens resecentrumområde.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-28 – 2007-08-31
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstadsområdet

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-9501-07

Organisationens dnr för undersökningen: 2140

ProjektID: 507068

ProjektID: p507068

RAÄ-nr: Linköping 326:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-9501-07

Organisationens dnr för undersökningen: 2140

ProjektID: 507068

ProjektID: p507068

RAÄ-nr: Linköping 326:1

RAÄ-nr: Linköping 397:1

RAÄ-nr: Linköping 143:1

RAÄ-nr: Linköping 143:2

RAÄ-nr: Linköping 336:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2014-11-06
Senast uppdaterad: 2020-01-24