Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund

SND-ID: snd2423-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002275

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inför planerade skydds- och visualiseringsåtgärder vid Himmelstalunds hällristningar, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Arbetet utfördes i form av en antikvarisk kontroll. Längs klippan kommer ett trädäck att anläggas. I direkt anslutning till en av hällristningsklipporna påträffades två härdar direkt under grästorven. Härdarna undersöktes och togs bort. I samband med att delar av hällristningsklippan borstades fri från grus från den tidigare grusvägen påträffades tidigare okända hällristningar på två platser, dels centralt uppe på klippan och dels vid klippans nordvästra spets. En inventering och dokumentation av de nyupptäckta ristningarna utfördes av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, BOTARK. Sammanlagt nyregistrerades ca 120 figurer bestående av 34 skepp, 13 djurfigurer, 4 ringfigurer, 5 uthuggna ytor, en människofigur, en yxa, ett 50-tal skålgropar samt ett antal fragment och obestämbara fi

... Visa mer..
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inför planerade skydds- och visualiseringsåtgärder vid Himmelstalunds hällristningar, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Arbetet utfördes i form av en antikvarisk kontroll. Längs klippan kommer ett trädäck att anläggas. I direkt anslutning till en av hällristningsklipporna påträffades två härdar direkt under grästorven. Härdarna undersöktes och togs bort. I samband med att delar av hällristningsklippan borstades fri från grus från den tidigare grusvägen påträffades tidigare okända hällristningar på två platser, dels centralt uppe på klippan och dels vid klippans nordvästra spets. En inventering och dokumentation av de nyupptäckta ristningarna utfördes av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, BOTARK. Sammanlagt nyregistrerades ca 120 figurer bestående av 34 skepp, 13 djurfigurer, 4 ringfigurer, 5 uthuggna ytor, en människofigur, en yxa, ett 50-tal skålgropar samt ett antal fragment och obestämbara figurer. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås, såvida inga ändringar av trädäckets sträckning görs eller ytterligare schaktningsarbeten blir aktuella. Vid fortsatta arbeten på platsen får inga hällristningar eller berghällar övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid arbetet, samt att konstatera huruvida arbetet kunde komma att beröra tidigare okända fornlämningar. Målsättningen var dock att i görligaste mån undvika ingrepp i fornlämningar samt om sådana påträffades även att anvisa alternativa sträckningar för trädäcket och elkablarna.

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en MS Access-fil. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll

Arkeologisk lämningstyp

Hällbild

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05-15 – 2007-05-16
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-06-11 – 2007-06-12
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-02
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05-15 – 2007-05-16
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-06-11 – 2007-06-12
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-02
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-09 – 2007-07-11
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10-11
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Himmelstalunds hällristningsområde

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-2985-07

Organisationens dnr för undersökningen: 422-1017-2007

ProjektID: 507067

ProjektID: p507067

RAÄ-nr: Östra Eneby 1:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-2985-07

Organisationens dnr för undersökningen: 422-1017-2007

ProjektID: 507067

ProjektID: p507067

RAÄ-nr: Östra Eneby 1:1

RAÄ-nr: Östra Eneby 1:2

RAÄ-nr: Östra Eneby 160:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nilsson, P. 2008. Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund: inför visualiseringsåtgärder i form av trädäck, belysning mm : RAÄ 1, Himmelstalund, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland : arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Rapport UV Öst 2008:5. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-11-06
Senast uppdaterad: 2020-01-24