Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Herstadbergs gård

SND-ID: snd2409-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wjr9-xk43

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1 vid Herstadbergs gård i Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning inom de områden som planerades för exploatering. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade runt omkring höjdpartiet där det gamla säteriet Herstadberg har legat. Runt den gamla säteribebyggelsen och husgrunden fanns endast få spår av aktiviteter och bebyggelse från tiden före 1800-talet då den nuvarande bebyggelsen uppfördes och området genomgick omfattande markarbeten. UV Öst bedömde efter avslutad förundersökning att de nu planerade exploateringsytorna inte innehöll lämningar som motiverade fortsatta undersökningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den besl

... Visa mer..
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1 vid Herstadbergs gård i Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning inom de områden som planerades för exploatering. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade runt omkring höjdpartiet där det gamla säteriet Herstadberg har legat. Runt den gamla säteribebyggelsen och husgrunden fanns endast få spår av aktiviteter och bebyggelse från tiden före 1800-talet då den nuvarande bebyggelsen uppfördes och området genomgick omfattande markarbeten. UV Öst bedömde efter avslutad förundersökning att de nu planerade exploateringsytorna inte innehöll lämningar som motiverade fortsatta undersökningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att ta reda på i vilken utsträckning de delar av Herstadbergs bytomt som berördes av exploateringen innehöll äldre bevarade lämningar. Undersökningsområdet innehöll även topografiskt fördelaktiga lägen för gravar och boplatser från förhistorisk tid, och undersökningen skulle även syfta till att klargöra om sådana förekom.

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar samt övriga metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-23 – 2004-11-26

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Kvillinge sn

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-14298-04

Organisationens dnr för undersökningen: 422-3480-2004

ProjektID: 504032

ProjektID: p504032

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2020-10-30