Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gasledning genom Kallerstad

SND-ID: snd2401-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002235

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde under januari 2001 en arkeologisk utredning inför planerad gasledning inom Kallerstadområdet. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen och på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB. Ledningen ska till största delen förläggas i väg eller cykelbana. Ett flertal fornlämningar finns i området, men de flesta bedömdes inte beröras av arbetsföretaget. Vid undersökningarna av kvarteret Paragrafen påträffades ett vikingatida kulturlager i den södra delen av undersökningsytan, vilket kan sträcka sig västerut i Gumpekullavägen. Vidare tangerar ledningen bebyggelseplatsen RAÄ 183. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar. I den södra delen av ledningssträckningen kan fornlämningarna RAÄ 142, 143 och 183 komma att beröras av arbetet, varför vidare antikvariska åtgärder bör vidtagas.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och

... Visa mer..
Östergötlands länsmuseum utförde under januari 2001 en arkeologisk utredning inför planerad gasledning inom Kallerstadområdet. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen och på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB. Ledningen ska till största delen förläggas i väg eller cykelbana. Ett flertal fornlämningar finns i området, men de flesta bedömdes inte beröras av arbetsföretaget. Vid undersökningarna av kvarteret Paragrafen påträffades ett vikingatida kulturlager i den södra delen av undersökningsytan, vilket kan sträcka sig västerut i Gumpekullavägen. Vidare tangerar ledningen bebyggelseplatsen RAÄ 183. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar. I den södra delen av ledningssträckningen kan fornlämningarna RAÄ 142, 143 och 183 komma att beröras av arbetet, varför vidare antikvariska åtgärder bör vidtagas.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en ledningsdragning. Ett flertal fornlämningar var kända sedan tidigare, men genom att genomföra en utredning kunde man lokalisera platser där möjligheten var stor att dold fornlämning var belägen samt lokalisera ej tidigare kända fornlämningar. Ett ytterligare syfte var att ge förslag på vidare antikvariska åtgärder på de platser där fornlämning eller möjlig fornlämning är belägen inför en exploatering.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-01-26
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstadsområdet

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10176-00

Organisationens dnr för undersökningen: 544/00

ProjektID: p501015

ProjektID: 501015

RAÄ-nr: Linköping 142:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10176-00

Organisationens dnr för undersökningen: 544/00

ProjektID: p501015

ProjektID: 501015

RAÄ-nr: Linköping 142:1

RAÄ-nr: Linköping 143:1

RAÄ-nr: Linköping 183:1

RAÄ-nr: Linköping 142:2

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder, Vikingatid

Publikationer
Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2020-01-24