Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ladugårdsbacke

SND-ID: snd2397-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002218

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 längs med Södra stambanan i området öster om Tullbron i Linköpings stad. Undersökningen föranleddes av att Banverket projekterat för en ny spårkorsning mellan Södra stambanan och den mötande Stångådalsbanan. Därmed berörs områden i anslutning till en skålgropsförekomst samt ytor nära Stångån, där man kan förvänta sig att finna fornlämningar. Under historisk tid var området länge del av Kungsladugårdens ägor öster om Stångån. Idag utgör området park i nära anslutning till Stångebro sportfält. Den arkeologiska undersökningen konstaterade såväl fossila åkerlager som boplatslämningar i form av kulturlager och anläggningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologis

... Visa mer..
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 längs med Södra stambanan i området öster om Tullbron i Linköpings stad. Undersökningen föranleddes av att Banverket projekterat för en ny spårkorsning mellan Södra stambanan och den mötande Stångådalsbanan. Därmed berörs områden i anslutning till en skålgropsförekomst samt ytor nära Stångån, där man kan förvänta sig att finna fornlämningar. Under historisk tid var området länge del av Kungsladugårdens ägor öster om Stångån. Idag utgör området park i nära anslutning till Stångebro sportfält. Den arkeologiska undersökningen konstaterade såväl fossila åkerlager som boplatslämningar i form av kulturlager och anläggningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om skålgropsförekomsten utgjorde del i ett större fornlämningsområde, med lämningar idag ej synliga ovan mark. Om så var fallet var målsättningen att bedöma lämningarnas karaktär och om möjligt avgränsa dessa inför en eventuell förundersökning.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade schaktplaner i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-03-22 – 2001-03-26
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10023-00

Organisationens dnr för undersökningen: 421-4107-2000

ProjektID: p501011

ProjektID: 501011

RAÄ-nr: Linköping 185:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10023-00

Organisationens dnr för undersökningen: 421-4107-2000

ProjektID: p501011

ProjektID: 501011

RAÄ-nr: Linköping 185:1

RAÄ-nr: Linköping 356:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer

Molin, F. (2003). Ladugårdsbacke : arkeologisk utredning inför ny spårkorsning mellan Södra stambanan och Stångådalsbanan. RAÄ 185 och RAÄ 356, Linköpings stad och kommun, Östergötland : arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2003:4. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05