Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Aktivitetsytor vid Gammelsta

SND-ID: snd2394-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002210

Citering

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Forskningshuvudman

Sörmlands museum - Arkeologi

Beskrivning

Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en utredning under sensommaren samma år. Vid förundersökningen påträffades också en stolpburen konstruktion från medeltid, härdar och en hålväg. Stolpkonstruktionen tolkades som en möjlig fäbod. Hålvägen ledde synbarligen fram till en friskvattenkälla, som upptäcktes på platsen. Endast recenta fynd påträffades dock invid källan. I övrigt bestod fyndmaterialet uteslutande av slagen sten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens utbredning, karaktär och datering. Syftet var också att

... Visa mer..
Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en utredning under sensommaren samma år. Vid förundersökningen påträffades också en stolpburen konstruktion från medeltid, härdar och en hålväg. Stolpkonstruktionen tolkades som en möjlig fäbod. Hålvägen ledde synbarligen fram till en friskvattenkälla, som upptäcktes på platsen. Endast recenta fynd påträffades dock invid källan. I övrigt bestod fyndmaterialet uteslutande av slagen sten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens utbredning, karaktär och datering. Syftet var också att sätta in den i ett kulturellt sammanhang och att lyfta fram specifika särdrag. Syftet med den särskilda undersökningen vara att följa upp resultat från förundersökningen vad gällde artefakter, anläggningar och lokalen som helhet. Undersökningarna utfördes med anledning av nybyggnation av på- och avfartsväg mellan E4:an och länsväg 216.

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan information från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-18 – 1995-09-26
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-11-06 – 1995-11-20
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kila socken, Nyköping kommun

Geografisk beskrivning: Gammelsta 4:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-6692-95

Organisationens dnr för undersökningen: 95189

Organisationens dnr för undersökningen: 95207

ProjektID: p495001

ProjektID: 495001

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-6692-95

Organisationens dnr för undersökningen: 95189

Organisationens dnr för undersökningen: 95207

ProjektID: p495001

ProjektID: 495001

RAÄ-nr: Kila 173:1

RAÄ-nr: Kila 179

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-10-01
Senast uppdaterad: 2017-01-02