Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Broby-Fagervik, etapp 1

SND-ID: snd2393-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002207

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av ca 32 km och en bredd av ca 25 m. Under utredningen påträffades fem boplatslägen, fyra vägbankar, en kolbotten, två osäkra husgrunder, en sentida torplämning och ett gruvhål. Dessutom noterades att kabeldragningen berörde redan kända objekt i form av en slaggvarp, en stenåldersboplats, en milstolpe samt en fyndplats för en stenyxa. Kabeldragningen tangerade inom en zon på 100 m på vardera sida om den tänkta dragningslinjen ytterligare ett tiotal kända objekt. Sammanfattningsvis kunde omdragningsförslag presenteras för alla objekt och fornlämningar utom två boplatslägen, där en utredning etapp 2 föreslogs, samt vid stenåldersboplatsen, där en förundersökning/antikvarisk kontroll rekommenderades.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Söde

... Visa mer..
Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av ca 32 km och en bredd av ca 25 m. Under utredningen påträffades fem boplatslägen, fyra vägbankar, en kolbotten, två osäkra husgrunder, en sentida torplämning och ett gruvhål. Dessutom noterades att kabeldragningen berörde redan kända objekt i form av en slaggvarp, en stenåldersboplats, en milstolpe samt en fyndplats för en stenyxa. Kabeldragningen tangerade inom en zon på 100 m på vardera sida om den tänkta dragningslinjen ytterligare ett tiotal kända objekt. Sammanfattningsvis kunde omdragningsförslag presenteras för alla objekt och fornlämningar utom två boplatslägen, där en utredning etapp 2 föreslogs, samt vid stenåldersboplatsen, där en förundersökning/antikvarisk kontroll rekommenderades.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att redovisa fasta fornlämningar och indikationer på fornlämningar inom utredningsområdet, samt om möjligt att presentera en fornlämningsfri korridor i vilken den planerade telekabeln kunde nedgrävas.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ut Blå kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-09 – 1992-09-15
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-2649-92

Organisationens dnr för undersökningen: 5627/92

ProjektID: 492004

ProjektID: p492004

RAÄ-nr: Krokek 22:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-2649-92

Organisationens dnr för undersökningen: 5627/92

ProjektID: 492004

ProjektID: p492004

RAÄ-nr: Krokek 22:1

RAÄ-nr: Björkvik 198:1

RAÄ-nr: Björkvik 173:1

RAÄ-nr: Björkvik 98:1

RAÄ-nr: Björkvik 175:1

RAÄ-nr: Björkvik 187:1

RAÄ-nr: Björkvik 163:1

RAÄ-nr: Björkvik 171:1

RAÄ-nr: Björkvik 227:1

RAÄ-nr: Krokek 48:1

RAÄ-nr: Krokek 74:1

RAÄ-nr: Kila 151:1

RAÄ-nr: Krokek 23:1

RAÄ-nr: Kila 59:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Slaggvarp

Publikationer
Publicerad: 2014-09-30
Senast uppdaterad: 2020-01-24