Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En skärvstenshög i Fänsåker

SND-ID: snd2389-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/nvpw-9v04

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad samhälle inom Fänsåker 1:25 i Trosa-Vagnhärads socken i Södermanland. Undersökningen var föranledd av planerna att uppföra en förskola på platsen. Uppdragsgivare var kommunen.

Fornlämningen var registrerad som en osäker stensättning. Vid en arkeologisk förundersökning 1990 konstaterades att fornlämningen utgjordes av en skärvstenshög med en anslutande boplatslager.

Vid undersökningen undersöktes skärvstenshögen. Den västra och södra delen av högen var delvis skadad av en nedgrävd vattenledning. Dessutom påträffades och undersöktes totalt 16 anläggningar (härdar, stolphål och kulturlagerrester). Inga anläggningar kunde tolkas i ett kontextuellt sammanhang.

Fyndmaterialet koncentrerade sig främst till skärvstenshögen och utgjordes av keramik, knackstenar, bränd lera, brända och obrända ben, flintavslag och ett fragment av en grön

... Visa mer..
Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad samhälle inom Fänsåker 1:25 i Trosa-Vagnhärads socken i Södermanland. Undersökningen var föranledd av planerna att uppföra en förskola på platsen. Uppdragsgivare var kommunen.

Fornlämningen var registrerad som en osäker stensättning. Vid en arkeologisk förundersökning 1990 konstaterades att fornlämningen utgjordes av en skärvstenshög med en anslutande boplatslager.

Vid undersökningen undersöktes skärvstenshögen. Den västra och södra delen av högen var delvis skadad av en nedgrävd vattenledning. Dessutom påträffades och undersöktes totalt 16 anläggningar (härdar, stolphål och kulturlagerrester). Inga anläggningar kunde tolkas i ett kontextuellt sammanhang.

Fyndmaterialet koncentrerade sig främst till skärvstenshögen och utgjordes av keramik, knackstenar, bränd lera, brända och obrända ben, flintavslag och ett fragment av en grönstensyxa.

Två C14-prover gav dateringar till yngsta bronsålder-äldsta järnålder.

Fornlämningen uppvisar rester av en mindre boplats som över tid har förändrat sin ekonomiska bas från en boplats i omedelbar närhet till ett uppodlat landskap till en plats med betesmark.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Skärvstenshög

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-06 – 1991-07

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 – 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fänsåker 1:25

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen: 2459/91

ProjektID: p400001

ProjektID: 400001

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 121:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-01-28
Senast uppdaterad: 2020-01-28