Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Tallkärrsberget i Helgona

SND-ID: snd2374-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002144

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Med anledning av planer på en bergtäkt har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Vid utredningen registrerades 21 objekt varav tre var tidigare kända RAÄ-nummer och två objekt var tre lokaler som Ostlänkeninven­teringen pekat ut. Sammantaget utgör objekten fyra gravar, två husgrundsterrasser, en kolningsmiljö med en kolbotten och en rest av kolarkoja, en naturbildning, en sannolikt sentida stensträng och tolv boplatser från äldre stenålder (mesolitisk tid). Ytterligare fyra lägen för förmodade boplatser utredningsgrävdes utan att ge indikationer på förhistorisk verksamhet.
De fyra gravarna utgör dels av den tidigare kända RAÄ 248, en liten stenfylld stensättning i bronsålders­läge, dels av tre nyupptäckta stensättningar. Två av de andra gravarna är även de stenfyllda stensättningar men av äldre järnålderstyp. Den tredje graven i samma grupp är en ofylld stensättning med mittsten och kantkedja.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet

... Visa mer..
Med anledning av planer på en bergtäkt har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Vid utredningen registrerades 21 objekt varav tre var tidigare kända RAÄ-nummer och två objekt var tre lokaler som Ostlänkeninven­teringen pekat ut. Sammantaget utgör objekten fyra gravar, två husgrundsterrasser, en kolningsmiljö med en kolbotten och en rest av kolarkoja, en naturbildning, en sannolikt sentida stensträng och tolv boplatser från äldre stenålder (mesolitisk tid). Ytterligare fyra lägen för förmodade boplatser utredningsgrävdes utan att ge indikationer på förhistorisk verksamhet.
De fyra gravarna utgör dels av den tidigare kända RAÄ 248, en liten stenfylld stensättning i bronsålders­läge, dels av tre nyupptäckta stensättningar. Två av de andra gravarna är även de stenfyllda stensättningar men av äldre järnålderstyp. Den tredje graven i samma grupp är en ofylld stensättning med mittsten och kantkedja.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den övergripande målsättningen vid en arkeologisk särskild utredning är att lokalisera och fastställa fornlämningar. På ett vidare plan syftar utredningen till att underlätta planprocessen så att man kan undvika, alternativt minimera ingreppen i fornlämningarna. Följande mer specifika målsättningar för det aktuella området kunde urskiljas: identifiera stenåldersboplatser samt redovisa för utmarksområden typiska lämning­ar såsom torp, kolmilor och tjärdalar.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04-04 – 2007-04-25
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Helgona-Ekeby 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-5197-2006

Organisationens dnr för undersökningen: 421-3630-2006

ProjektID: 407002

ProjektID: p407002

RAÄ-nr: Helgona 334

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-5197-2006

Organisationens dnr för undersökningen: 421-3630-2006

ProjektID: 407002

ProjektID: p407002

RAÄ-nr: Helgona 334

RAÄ-nr: Helgona 336

RAÄ-nr: Helgona 338

RAÄ-nr: Helgona 339

RAÄ-nr: Helgona 340

RAÄ-nr: Helgona 341

RAÄ-nr: Helgona 342

RAÄ-nr: Helgona 343

RAÄ-nr: Helgona 344

RAÄ-nr: Helgona 345

RAÄ-nr: Helgona 346

RAÄ-nr: Helgona 1:1

RAÄ-nr: Helgona 248

RAÄ-nr: Helgona 283

RAÄ-nr: Helgona 333

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24