Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Neolitisk boplats i Fagerhult

SND-ID: snd2373-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002143

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre platå, som i väster har förstörts av sentida utfyllnad av sten och jord. Fornlämningen uppmärk­sammades vid en arkeologisk utredning år 1990, då man fann förhistorisk keramik. Vid förundersökningen togs två schakt upp med maskin. I det södra schaktet grävdes fem meterstora rutor för hand. I en av rutorna påträffades en bit förhistorisk keramik, som inte är möjlig att närmare datera. Utifrån fornlämningens höjd över havet och begränsade omfattning, bedöms det som troligast att boplatsen härrör från neolitikum.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta

... Visa mer..
Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre platå, som i väster har förstörts av sentida utfyllnad av sten och jord. Fornlämningen uppmärk­sammades vid en arkeologisk utredning år 1990, då man fann förhistorisk keramik. Vid förundersökningen togs två schakt upp med maskin. I det södra schaktet grävdes fem meterstora rutor för hand. I en av rutorna påträffades en bit förhistorisk keramik, som inte är möjlig att närmare datera. Utifrån fornlämningens höjd över havet och begränsade omfattning, bedöms det som troligast att boplatsen härrör från neolitikum.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att bestämma boplatsens utbredning, innehåll och datering. Konkret innebar detta att klargöra boplatsens ytmässiga omfattning, vilket inkluderade att göra en bedömning av hur fyllnadsmassorna kan ha påverkat boplatsen; att få en uppfattning om eventuella stratigrafiska förhållanden, om fyndmängd och fyndsammansättning samt vilka anläggningstyper som förekom på boplatsen, och, slutligen, att datera boplatsen.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Accessdatabas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11-01 – 2006-11-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-1807-2006

Organisationens dnr för undersökningen: 422-3022-2006

ProjektID: p406005

ProjektID: 406005

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 273

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Neolitikum

Publikationer
Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24