Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Varmbadet - Kvarteret Varmbadet, RAÄ231, Nikolai socken, Nyköpings stad, Södermanlands län

SND-ID: snd2364-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002129

Citering

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under år 2001 utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Varmbadet, inom Nyköpings gamla stadsområde, RAÄ 231. Undersökningen genomfördes med anledning av planerad nybyggnation av bostadshus inom kvarteret. Kvarteret Varmbadet ligger i den norra utkanten av det som räknas som Nyköpings äldre stadskärna, norr om Nikolai kyrka och strax väster om ån. Vid undersökningens etapp 1 och 2 öppnades totalt 17 spridda schakt, där de bevarade kulturlagren undersöktes och dokumenterades. Samtliga föremål samt allt benmaterial insamlades för senare registrering. Vid etapp 3 utfördes undersökningen endast som en schaktövervakning där ett urval daterande lösfynd insamlades.

Förutom en mindre yta av en stenläggning i det östligaste delen av undersökningen, så påträffades inga anläggningar eller spår av byggnader. Resultatet av 14C-analysen i kombination med den typologiska bedömningen av fyndmaterialet daterade det uppskattningsvis äldsta kulturlagret på platsen till mitten av 1600-talet

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under år 2001 utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Varmbadet, inom Nyköpings gamla stadsområde, RAÄ 231. Undersökningen genomfördes med anledning av planerad nybyggnation av bostadshus inom kvarteret. Kvarteret Varmbadet ligger i den norra utkanten av det som räknas som Nyköpings äldre stadskärna, norr om Nikolai kyrka och strax väster om ån. Vid undersökningens etapp 1 och 2 öppnades totalt 17 spridda schakt, där de bevarade kulturlagren undersöktes och dokumenterades. Samtliga föremål samt allt benmaterial insamlades för senare registrering. Vid etapp 3 utfördes undersökningen endast som en schaktövervakning där ett urval daterande lösfynd insamlades.

Förutom en mindre yta av en stenläggning i det östligaste delen av undersökningen, så påträffades inga anläggningar eller spår av byggnader. Resultatet av 14C-analysen i kombination med den typologiska bedömningen av fyndmaterialet daterade det uppskattningsvis äldsta kulturlagret på platsen till mitten av 1600-talet.
Den aktuella undersökningen har med undantag för den stenlagda ytan i det östligaste schaktet enbart berört odlad mark. Det relativt stora fyndmaterialet tolkas härröra från hushållsavfall deponerat inom respektive tomt. Vid denna undersökning har det varit möjligt att utan spår efter huskonstruktioner kunna koppla fyndmaterial till tomtägare, berätta något skillnader i hushållens
ekonomi samt hur avfall deponerats under 1600- och 1700-talet.

Data från undersökningen sammanställdes och harmoniserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att inom det av länsstyrelsens angivna undersökningsområdet fastställa omfattning, karaktär, innehåll, datering, bevarandegrad och vetenskaplig potential för kulturlagren i denna del av Nyköpings gamla stadsområde, 231:1.

ZIP-filen innehåller ritningar och planer i form av shapefiler, med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager, Stadslager

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09 – 2001-11
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 – 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Nikolai socken

Geografisk beskrivning: Kvarteret Varmbadet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7321-2001

Producents dnr för projektet: KUS01312

Producents dnr för projektet: KUS01422

ProjektID: p401001

RAÄ-nr: Nyköping 231:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-06-17
Senast uppdaterad: 2020-01-24