GIS-material för arkeologiskt projekt: På väg mot Galgen II - Kv Eddan

SND-ID: snd2357-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001468

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk förundersökning genomfördes i kv Eddan under hösten 2004, med syfte att studera bevarandesituationen för äldre kulturlager samt dess potential och status inför en eventuell kommande slutundersökning. Kv Eddan är belägen i den medeltida och tidigmoderna staden Linköpings södra del. En av gatorna i området kallades under 1600-talet för Galggatan, eftersom stadens avrättningsplats låg i stadens södra utkant. Det har tidigare konstaterats att området rymmer avsevärd potential att studera stadens utbredning och expansion, liksom förhållandet mellan bebyggelse och odling. Resultatet från förundersökningen pekar på att vissa delar av undersökningsytan är störda av sentida bebyggelse och kabelschakt. Svårigheten att förundersöka dessa delar gör att det fortfarande finns en viss osäkerhet om huruvida alla kulturlager i dessa delar är förstörda. I övrigt finns bevarade kulturlager av olika karaktär över stora delar av ytan. Sammanfattningsvis bedömer UV Öst att undersökningsområdet i sin helhet bör bli föremål för e

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk förundersökning genomfördes i kv Eddan under hösten 2004, med syfte att studera bevarandesituationen för äldre kulturlager samt dess potential och status inför en eventuell kommande slutundersökning. Kv Eddan är belägen i den medeltida och tidigmoderna staden Linköpings södra del. En av gatorna i området kallades under 1600-talet för Galggatan, eftersom stadens avrättningsplats låg i stadens södra utkant. Det har tidigare konstaterats att området rymmer avsevärd potential att studera stadens utbredning och expansion, liksom förhållandet mellan bebyggelse och odling. Resultatet från förundersökningen pekar på att vissa delar av undersökningsytan är störda av sentida bebyggelse och kabelschakt. Svårigheten att förundersöka dessa delar gör att det fortfarande finns en viss osäkerhet om huruvida alla kulturlager i dessa delar är förstörda. I övrigt finns bevarade kulturlager av olika karaktär över stora delar av ytan. Sammanfattningsvis bedömer UV Öst att undersökningsområdet i sin helhet bör bli föremål för en slutundersökning, som anpassas efter de frågeställningar och teman som presenteras i rapporten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen syftar till att fastställa graden och omfattningen av bevarade kulturlager, deras status och kunskapspotential.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar, Bebyggelse, Kulturlager

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-11 – 2004-11-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv Eddan

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200498

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13552-04

Producents dnr för projektet: 422-3305-2004

ProjektID: p504056

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-20

Version 1.0: 2012-12-20

DOI: https://doi.org/10.5878/001468

Publicerad: 2012-12-20
Senast uppdaterad: 2016-08-02