GIS-material för arkeologiskt projekt: Kabelschakt i Drothemskvarteren

SND-ID: snd2349-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001462

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med underhållsarbeten av gatubelysningen i Drothemskvarteren, Söderköping, under augusti 2004, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en antikvarisk kontroll. Det område undersökningen kom att beröra ligger i centrala Söderköping, inom det medeltida stadsområdet. Tidigare undersökningar i området visar på omfattande medeltida lämningar på platsen. De schakt som togs upp var grunda och kom därför inte att beröra medeltida lämningar. På platsen påträffades dock lämningar från tidigmodern tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att tolka och dokumentera berörda lämningar, samt om möjligt styra undan schaktningen så att den inte skulle skada fornlämningen mer än nödvändigt.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-16 – 2004-08-25
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Söderköping, Drothemskvarteren

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200467

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-9332-04

Producents dnr för projektet: 422-2276-2004

ProjektID: p504048

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tidigmodern tid

Publikationer

Rudh, Simon (2004). Kabelschakt i Drothemskvarteren. Schaktning för byte av elkablar i kvarteren kring Drothems kyrka, Drothems sn, Söderköpings kn, Östergötland. Archaeological site survey. UV Öst Report no. 2004:48. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISSN: 1404-0875

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-19

Version 1.0: 2012-12-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001462

Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2017-01-31