GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättning vid torpet Holken - Borg 17:6

SND-ID: snd2345-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001458

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas, Stensättning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-20 – 2004-09-21
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 17:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: 200460

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5675-04

Producents dnr för projektet: 421-2052-2004

ProjektID: p504044

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-19

Version 1.0: 2012-12-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001458

Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2020-01-24