GIS-material för arkeologiskt projekt: Jonsbergshagen

SND-ID: snd2344-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001457

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings kommun. Förundersökningen utfördes på RAÄ 207, 229, 273-276 och 301. Totalt öppnades ca 60 schakt och ett 90-tal anläggningar påträffades i form av mörkfärgningar, stolphål, gropar, gravar och stensträngar samt kulturlager och fossil åkermark. En möjlig gravläggning som undersöktes tolkades dock som en skärvstenshög.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-03 – 2007-10-05
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Jonsbergshagen, Åsmedstad 6:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7896-07

Producents dnr för projektet: 270/07

ProjektID: p507065

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer

Upphovsrätt

Östergötlands museum

Versioner

Version 1.0. 2012-12-19

Version 1.0: 2012-12-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001457

Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2020-01-24