GIS-material för arkeologiskt projekt: Kring kyrkomuren på Vreta klosterområde

SND-ID: snd2342-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001456

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerade markarbeten inom och strax söder om Vreta klosterområde (RAÄ 50, Vreta kloster socken) utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i det berörda området. Det bedömdes att inget av de planerade schakten för elkabel, vattenledning och grusgång kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de planerade arbetena kunde genomföras utan ytterligare åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om den registrerade fornlämningen RAÄ 50 sträckte sig inom det planerade exploateringsområdet, och om så var fallet se till att fornlämningen, så långt det var möjligt, inte berördes av arbetena. Skulle detta inte vara möjligt var syftet att tolka, datera och dokumentera lämningarna.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-06 – 2004-05-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-07 – 2004-06-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta klosterområde

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200450

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7640-04

Producents dnr för projektet: 422-1715-2004

ProjektID: p504041

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Historisk tid

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-18

Version 1.0: 2012-12-18

DOI: https://doi.org/10.5878/001456

Publicerad: 2012-12-18
Senast uppdaterad: 2016-08-01