GIS-material för arkeologiskt projekt: Jordkabelschakt i kulturbygd - Fylla-Strå-Orlunda

SND-ID: snd2340-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001454

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyp

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Mätdata lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis. Därefter bearbetning i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-06 – 2004-09-15
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Vadstena kommun, Hov socken, Orlunda socken, Strå socken, Sankt Per socken

Geografisk beskrivning: Fylla, Strå, Orlunda

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200438

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-6699-04

Producents dnr för projektet: 421-1557-2004

ProjektID: p504039

RAÄ-nr: Strå 38:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Förhistorisk tid

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-18

Version 1.0: 2012-12-18

DOI: https://doi.org/10.5878/001454

Publicerad: 2012-12-18
Senast uppdaterad: 2020-01-24