GIS-material för arkeologiskt projekt: En ensam gård? - Götala

SND-ID: snd2336-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001450

Citering

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En mindre boplats från slutet av äldre järnålder har undersökts vid Nedra Götala i samband med en omläggning av väg 32/50 mellan Vadstena och Mjölby. Boplatsens huvudfas hör till folkvandringstid men eventuellt kan det finnas ett äldre inslag från en tidigare del av äldre järnåldern, vilket representeras av ett av de två långhusen. Förutom långhusen framkom ett hundratal boplatsanläggningar i form av stolphål, härdar, gropar etc., samt ett eventuellt samtida vattenhål. Kulturlager fanns centralt på ytan och innehöll fynd av framför allt obrända djurben men även brända djurben samt lite keramik. Fynden från övriga delar av boplatsytan var mycket sparsamma. Det kunde urskiljas en viss struktur i hur boplatsytan utnyttjats för olika verksamheter. Härdarna varierade i storlek och uppbyggnad beroende på hur man velat använda dem; för att värma upp stenar, för matlagning eller någon typ av hantverk. Sammansättningen av den ved som använts visar ett relativt öppet, betat och utnyttjat landskap. Om det rör sig om en ensamgård el

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En mindre boplats från slutet av äldre järnålder har undersökts vid Nedra Götala i samband med en omläggning av väg 32/50 mellan Vadstena och Mjölby. Boplatsens huvudfas hör till folkvandringstid men eventuellt kan det finnas ett äldre inslag från en tidigare del av äldre järnåldern, vilket representeras av ett av de två långhusen. Förutom långhusen framkom ett hundratal boplatsanläggningar i form av stolphål, härdar, gropar etc., samt ett eventuellt samtida vattenhål. Kulturlager fanns centralt på ytan och innehöll fynd av framför allt obrända djurben men även brända djurben samt lite keramik. Fynden från övriga delar av boplatsytan var mycket sparsamma. Det kunde urskiljas en viss struktur i hur boplatsytan utnyttjats för olika verksamheter. Härdarna varierade i storlek och uppbyggnad beroende på hur man velat använda dem; för att värma upp stenar, för matlagning eller någon typ av hantverk. Sammansättningen av den ved som använts visar ett relativt öppet, betat och utnyttjat landskap. Om det rör sig om en ensamgård eller inte går inte att avgöra.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen skulle besvara frågeställningar kring lämningarnas funktion, karaktär, utbredning, datering och sammansättning. Vidare skulle eventuell förekomst av huskonstruktioner samt dessas typ fastställas.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data har kontinuerligt under utgrävningen förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Den undersökta ytan samt alla anläggningar, lager, rutor och topografiska objekt mättes in med RTK-GPS. Fynd har mätts in med egen koordinat eller givits en relation till anläggning eller ruta. Data har kontinuerligt förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-11 – 2010-08-25
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Styra socken

Geografisk beskrivning: Götala 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-27541-09

Producents dnr för projektet: 3120 (projektbeteckning)

ProjektID: p510003

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-12-17
Senast uppdaterad: 2020-01-24