GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Rosen i Norrköping - Kv Rosen 6

SND-ID: snd2330-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001576

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I september-oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av planerad exploatering av området som idag utgörs av en parkeringsplats. Förundersökningen visade att det inom området finns bevarade bebyggelselämningar från 1700-1900-talen. Ett antal fynd som kan knytas till 1600-talet gör det även sannolikt att viss 1600-talsbebyggelse kan finnas på platsen. Vidare påträffades odlingslager under bebyggelsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka huruvida den planerade byggnationen kommer att beröra fast fornlämning. Förundersökningen skulle fastställa lämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelselämningar, Odlingslämning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: De påträffade lämningarna i form av konstruktioner, kulturlager och nedgrävningar mättes in digitalt i dokumentationssystemet Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-19 – 2011-10-05
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Sankt Johannes socken, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarteret Rosen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: olm2011009

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2846-11

Producents dnr för projektet: 261/11

ProjektID: p511011

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Magnusson, Mats (2012). Kv Rosen i Norrköping. RAÄ 96, kv Rosen 6, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Archaeological preliminary investigation. Report no. 2012:3. Linköping :Avdelningen för arkeologi och byggnadsvård, Östergötlands museum.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Östergötlands museum

Versioner

Version 1.0. 2012-12-12

Version 1.0: 2012-12-12

DOI: https://doi.org/10.5878/001576

Publicerad: 2012-12-12
Senast uppdaterad: 2020-01-23