GIS-material för arkeologiskt projekt: Efterreformatorisk urbanisering i kvarteret Markattan

SND-ID: snd2328-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001446

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av ny kontorsbyggnad i kvarteret Markattan i Norrköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst år 2003 en arkeologisk förundersökning inom exploateringsytan. Undersökningen visade på omfattande och välbevarade äldre lämningar inom ett område motsvarande ca 500 kvm. Lämningarna representerar Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede: ca 1550-1660. Två typer av markutnyttjande kunde dokumenteras. De äldsta kulturlagren representerade markberedningar, djurhållning samt eventuellt även odling. De yngre en tomtmiljö med gångar, gränder och bebyggelse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt datera, klargöra omfattningen av och karaktärisera äldre lämningar inom exploateringsområdet, samt att sätta in dessa i ett relevant kulturhistorisk sammanhang.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den ark

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av ny kontorsbyggnad i kvarteret Markattan i Norrköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst år 2003 en arkeologisk förundersökning inom exploateringsytan. Undersökningen visade på omfattande och välbevarade äldre lämningar inom ett område motsvarande ca 500 kvm. Lämningarna representerar Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede: ca 1550-1660. Två typer av markutnyttjande kunde dokumenteras. De äldsta kulturlagren representerade markberedningar, djurhållning samt eventuellt även odling. De yngre en tomtmiljö med gångar, gränder och bebyggelse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt datera, klargöra omfattningen av och karaktärisera äldre lämningar inom exploateringsområdet, samt att sätta in dessa i ett relevant kulturhistorisk sammanhang.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis av RAÄ, därefter i Esri ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Kulturlager

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarteret Markattan 10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: 200315

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-9819-03

Producents dnr för projektet: 422-2004-2003

ProjektID: p503028

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tidigmodern tid

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-12

Version 1.0: 2012-12-12

DOI: https://doi.org/10.5878/001446

Publicerad: 2012-12-12
Senast uppdaterad: 2016-08-01