GIS-material för arkeologiskt projekt: Från järnålder till 1600-tal i Stora Ullevi

SND-ID: snd2322-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001574

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av planerade ut- och ombyggnader av trafikleder i området. Förundersökningen har visat att det finns lämningar av äldre bebyggelse både på och utanför 1700-talets bytomt. Inne på bytomten finns kulturlager, en byggnad med stenlagt golv, ett spisfundament och fundament till stolpar. Kulturlagret har daterats till vikingatid/tidig medeltid. Den överlagrande stenläggningen har daterats till ca 1300 - 1400-tal. Spisfundamentet och ett par av stolpfundamenten kan utgöra rester efter en byggnad, möjligen från 1500/1600-tal. Ytterligare kulturlager har daterats till tidigast 1600-tal eller yngre. Den äldsta bebyggelsen ligger strax söder om undersökningsområdet. De stolpfundament som undersöktes tillhör sannolikt en byggnad från folkvandringstid/vendeltid. Materialet från förundersökningen antyder att det finns skilda typer av byggnadsteknik för hus som tillhör samma faser.

Syfte:

Info

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av planerade ut- och ombyggnader av trafikleder i området. Förundersökningen har visat att det finns lämningar av äldre bebyggelse både på och utanför 1700-talets bytomt. Inne på bytomten finns kulturlager, en byggnad med stenlagt golv, ett spisfundament och fundament till stolpar. Kulturlagret har daterats till vikingatid/tidig medeltid. Den överlagrande stenläggningen har daterats till ca 1300 - 1400-tal. Spisfundamentet och ett par av stolpfundamenten kan utgöra rester efter en byggnad, möjligen från 1500/1600-tal. Ytterligare kulturlager har daterats till tidigast 1600-tal eller yngre. Den äldsta bebyggelsen ligger strax söder om undersökningsområdet. De stolpfundament som undersöktes tillhör sannolikt en byggnad från folkvandringstid/vendeltid. Materialet från förundersökningen antyder att det finns skilda typer av byggnadsteknik för hus som tillhör samma faser.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att avgränsa, datera och tolka de olika fornlämningsområdena. Resultaten från undersökningarna i området har en mycket stor potential att belysa bland annat bosättningsmönster i ett långtidsperspektiv och frågor kring den medeltida bybildningen.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Bytomt, Kulturlager

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-11 – 2002-10-28
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200219

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-718-02

Producents dnr för projektet: 421-1671-2002

ProjektID: p502015

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2020-01-28