GIS-material för arkeologiskt projekt: Mogata - Husby - Detaljplanarbete

SND-ID: snd2313-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001250

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-30

DOI: https://doi.org/10.5878/002074

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete vid Mogata-Husby, Mogata socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 76 ha stort. Vid tidigare inventeringar hade tre lokaler med fasta fornlämningar samt en fyndplats registrerats. Vid utredningsarbetet framkom fem nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning och utbredning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Mogata socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mogata, Mogata-Husby 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Producents dnr för projektet: 494/09

ProjektID: p509021

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-11-02
Senast uppdaterad: 2016-07-26