GIS-material för arkeologiskt projekt: Mariehov - Upprättandet av detaljplan

SND-ID: snd2312-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002073

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerad detaljplan vid Mariehov, Drothems socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var utredningsområdet ca 208 ha stort. Vid tidigare inventeringar har 13 lokaler med fasta fornlämningar registrerats (10 gravlokaler;2 skärvstenshögar och 1 fångstgrop), samt en fyndplats. Utöver detta fanns en gravlokal, vilken är undersökt och borttagen. Vid den aktuella utredningen har antalet fasta fornlämningslokaler ökat med nära 300%. Vid utredningsarbetet framkom 39 nya forn- och kulturlämningar, därav 38 fasta fornlämningar. Utöver dessa har sex områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller infor

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerad detaljplan vid Mariehov, Drothems socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var utredningsområdet ca 208 ha stort. Vid tidigare inventeringar har 13 lokaler med fasta fornlämningar registrerats (10 gravlokaler;2 skärvstenshögar och 1 fångstgrop), samt en fyndplats. Utöver detta fanns en gravlokal, vilken är undersökt och borttagen. Vid den aktuella utredningen har antalet fasta fornlämningslokaler ökat med nära 300%. Vid utredningsarbetet framkom 39 nya forn- och kulturlämningar, därav 38 fasta fornlämningar. Utöver dessa har sex områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Mariehov 5:1 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Producents dnr för projektet: 398/09

ProjektID: p509020

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2016-07-26