GIS-material för arkeologiskt projekt: Sörstadslinjen - Nya elstolpar

SND-ID: snd2301-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002062

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med utbyte av elledningsstolpar längs Sörstadslinjen mellan Sörstad och Bo i Vikingstads socken i Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll och en besiktning längs den aktuella elledningslinjen. Hagmarken där linjen går är synnerligen fornminnestät och innehåller äldre bebyggelselämningar från historisk tid liksom förhistoriska boplats- och gravområden samt ett flertal stensträngssystem. De förhistoriska lämningarna är huvudsakligen daterade till äldre och yngre järnålder. Flera stolpplaceringar och arbetsvägar kunde korrigeras så att fornlämning inte kom att beröras. Söder och väster om gravfältet RAÄ 39 från yngre järnålder genomfördes en antikvarisk kontroll. Söder om gravfältet påträffades en förmodad stensättning och en stensträng i samband med besiktningen. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid de antikvariska kontrollerna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska för

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med utbyte av elledningsstolpar längs Sörstadslinjen mellan Sörstad och Bo i Vikingstads socken i Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll och en besiktning längs den aktuella elledningslinjen. Hagmarken där linjen går är synnerligen fornminnestät och innehåller äldre bebyggelselämningar från historisk tid liksom förhistoriska boplats- och gravområden samt ett flertal stensträngssystem. De förhistoriska lämningarna är huvudsakligen daterade till äldre och yngre järnålder. Flera stolpplaceringar och arbetsvägar kunde korrigeras så att fornlämning inte kom att beröras. Söder och väster om gravfältet RAÄ 39 från yngre järnålder genomfördes en antikvarisk kontroll. Söder om gravfältet påträffades en förmodad stensättning och en stensträng i samband med besiktningen. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid de antikvariska kontrollerna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av en antikvarisk kontroll var att tillse att fast fornlämning inte skulle skadas vid det planerade arbetet. Om okänd fornlämning skulle påträffas i samband med arbetet avsågs denna att dokumenteras.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Stensträng, Stensättning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Bo 1:9 och 5:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2209-11

Producents dnr för projektet: 199/11

ProjektID: p511010

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2016-07-21