GIS-material för arkeologiskt projekt: I boplatsens utkant - skärvsten, härdar och stolphål vid Eldsberget - Anläggandet av en cykelväg samt bostadsbebyggelse

SND-ID: snd2290-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002051

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under 2006 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning och en slutundersökning på den södra sidan av Eldsberget intill stadsdelen Lambohov i Linköping samt en arkeologisk utredning, etapp 2, öster om Eldsberget. Slutundersökningen berörde delar av boplatsen RAÄ 233, Slaka socken. De arkeologiska insatserna föranleddes av anläggandet av en cykelväg samt framtida bostadsbebyggelse. Den undersökta ytan omfattar två delområden. Det första området bestod av en skärvstenshög samt ett större aktivitetsområde med skärvstenslager. I och under detta skärvstenslager fanns anläggningar i form av bland annat härdar och rännor. Det andra området berörde ett boplatsområde med ett 50-tal stolphål, härdar, gropar och två mindre kulturlager. Dateringarna från skärvstensområdet är samlade kring de fem första århundradena e Kr, med undantag för en datering till yngre bronsålder. En rad med brända stockar, möjligen resterna av fodertråg för betande djur härstammar från historisk tid. I området finns även spår av ett to

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under 2006 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning och en slutundersökning på den södra sidan av Eldsberget intill stadsdelen Lambohov i Linköping samt en arkeologisk utredning, etapp 2, öster om Eldsberget. Slutundersökningen berörde delar av boplatsen RAÄ 233, Slaka socken. De arkeologiska insatserna föranleddes av anläggandet av en cykelväg samt framtida bostadsbebyggelse. Den undersökta ytan omfattar två delområden. Det första området bestod av en skärvstenshög samt ett större aktivitetsområde med skärvstenslager. I och under detta skärvstenslager fanns anläggningar i form av bland annat härdar och rännor. Det andra området berörde ett boplatsområde med ett 50-tal stolphål, härdar, gropar och två mindre kulturlager. Dateringarna från skärvstensområdet är samlade kring de fem första århundradena e Kr, med undantag för en datering till yngre bronsålder. En rad med brända stockar, möjligen resterna av fodertråg för betande djur härstammar från historisk tid. I området finns även spår av ett torp från 1800-talet. Boplatsområdets dateringar utgörs av tre senneolitiska stolphål, en härd från romersk järnålder samt en yngre järnåldersdatering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgöra om fast fornlämning berördes av det planerade exploateringsarbetet samt att fastställa art/karaktär, ålder och utbredning av eventuella lämningar. Syftet med slutundersökningen var att undersöka, dokumentera och ta bort de fornlämningar som kom att beröras av de planerade byggnationerna.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05 – 2006-07
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-457-06

Producents dnr för projektet: 24/06

ProjektID: p506073

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2017-01-31