GIS-material för arkeologiskt projekt: Forntid, medeltid och franska bilar vid Lilla Ullevi - Pågående byggarbeten

SND-ID: snd2289-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002050

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde år 2006 en arkeologisk undersökning av RAÄ 325 i Linköping S:t Lars socken. Fornlämningen utgörs dels av en förhistorisk boplats och dels av platsen för det medeltida Lilla Ullevi. Undersökningen tillkom akut, då byggarbeten redan pågick. Vid besiktningen avbröts allt schaktningsarbete på den del av fastigheten som inte redan var nerschaktad och övertäckt. En arkeologisk undersökning kom därefter till stånd av den kvarvarande ytan. Boplatslämningarna hörande till RAÄ 325 kunde indelas i tre faser. Fas 1 var daterbar till sen medeltid - 1700-tal och bestod av tre välbevarade husgrunder och en brunn. Fas 2 var äldre och delvis förstörd av Fas 1. De konstruktioner som påträffades i form av spislar var daterbara till medeltid. Till Fas 3, daterad till vikingatid, räknades 48 stolp- och käpphål, 10 härdar och härdgropar, 3 kokgropar samt 10 gropar och nedgrävningar av olika slag. Vid undersökningen togs samtliga lämningar bort. Det är dock mycket troligt att stora delar av boplatsen samt Lilla

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde år 2006 en arkeologisk undersökning av RAÄ 325 i Linköping S:t Lars socken. Fornlämningen utgörs dels av en förhistorisk boplats och dels av platsen för det medeltida Lilla Ullevi. Undersökningen tillkom akut, då byggarbeten redan pågick. Vid besiktningen avbröts allt schaktningsarbete på den del av fastigheten som inte redan var nerschaktad och övertäckt. En arkeologisk undersökning kom därefter till stånd av den kvarvarande ytan. Boplatslämningarna hörande till RAÄ 325 kunde indelas i tre faser. Fas 1 var daterbar till sen medeltid - 1700-tal och bestod av tre välbevarade husgrunder och en brunn. Fas 2 var äldre och delvis förstörd av Fas 1. De konstruktioner som påträffades i form av spislar var daterbara till medeltid. Till Fas 3, daterad till vikingatid, räknades 48 stolp- och käpphål, 10 härdar och härdgropar, 3 kokgropar samt 10 gropar och nedgrävningar av olika slag. Vid undersökningen togs samtliga lämningar bort. Det är dock mycket troligt att stora delar av boplatsen samt Lilla Ullevi bytomt finns kvar på de redan nerschaktade och övertäckta ytorna som omgav undersökningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av undersökningens akuta tillblivande kunde inga andra frågeställningar och syften än att snabbt ta hand om den information som höll på att gå förlorad formuleras. Efterhand tillkom syftet att sammanställa den uppnådda informationen med vad som uppnåtts vid tidigare undersökningar.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, kv Glasdörren 6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-14200-06

Producents dnr för projektet: 314/06

ProjektID: p506072

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2016-07-07