GIS-material för arkeologiskt projekt: Panncentralen - Inför byggnation av en hetvattencentral

SND-ID: snd2285-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002046

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad byggnation av en hetvattencentral inom kv Motorn 3 i Skänninge stad, Mjölby kommun, förundersöktes en ca 1 800 m2 stor yta. Vid undersökningen framkom agrara lämningar och boplatslämningar. Det konstaterades också att stora delar av området var förstört, ur arkeologisk synvinkel, genom tidigare byggnationer och markarbeten. Fornlämningarna upptog en ca 950 m2 stor yta och registrerades som Skänninge 44 och 45. Fornlämningarna är avgränsade åt norr och öster men fortsätter troligen utanför undersökningsområdet i söder och väster.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade exploateringen samt även se på möjligheten att justera exploateringsområdet så att eventuell fornlämning berördes så lite som möjligt. Fornlämning som framkom skulle undersökas samt om möjligt dateras.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföre

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad byggnation av en hetvattencentral inom kv Motorn 3 i Skänninge stad, Mjölby kommun, förundersöktes en ca 1 800 m2 stor yta. Vid undersökningen framkom agrara lämningar och boplatslämningar. Det konstaterades också att stora delar av området var förstört, ur arkeologisk synvinkel, genom tidigare byggnationer och markarbeten. Fornlämningarna upptog en ca 950 m2 stor yta och registrerades som Skänninge 44 och 45. Fornlämningarna är avgränsade åt norr och öster men fortsätter troligen utanför undersökningsområdet i söder och väster.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade exploateringen samt även se på möjligheten att justera exploateringsområdet så att eventuell fornlämning berördes så lite som möjligt. Fornlämning som framkom skulle undersökas samt om möjligt dateras.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Område med fossil åkermark

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Kv Motorn 3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2068-06

Producents dnr för projektet: 75/06

ProjektID: p506068

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2016-07-07