GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi inom Linköpings Djurgård - Detaljplanläggning

SND-ID: snd2264-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002024

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum utförde under april - maj 2011 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Smedstad 1:4, Linköpings stad och kommun. Förundersökningen omfattade tre delområden. Delområde 1 utgjordes av åkermark intill ett gravfält (RAÄ 86) och en stensträng (RAÄ 357). Här påträffades boplatslämningar (RAÄ 551), daterade till övergången förromersk/romersk järnålder. Delområde 2 utgjordes av en boplats, indelad i två (RAÄ 460 och RAÄ 554) och daterad från yngre bronsålder till folkvandringstid. Området mellan och norr om RAÄ 460 och RAÄ 554 är delvis kraftigt stört av militärens verksamhet. Delområde 3 utgjordes bl a av två stensättningar (RAÄ 358), ett hägnadssystem (RAÄ 362) samt en tidigare karterad boplats. Inom ett större område framkom boplatslämningar, daterade till yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive romersk järnålder (RAÄ 483). Ytterligare två stensträngar (RAÄ 553) och en terrass (RAÄ 552) påträffades. Ingen av gravarna vid RAÄ 358 undersöktes men en härd framkom i ett schakt. Området var

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum utförde under april - maj 2011 en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Smedstad 1:4, Linköpings stad och kommun. Förundersökningen omfattade tre delområden. Delområde 1 utgjordes av åkermark intill ett gravfält (RAÄ 86) och en stensträng (RAÄ 357). Här påträffades boplatslämningar (RAÄ 551), daterade till övergången förromersk/romersk järnålder. Delområde 2 utgjordes av en boplats, indelad i två (RAÄ 460 och RAÄ 554) och daterad från yngre bronsålder till folkvandringstid. Området mellan och norr om RAÄ 460 och RAÄ 554 är delvis kraftigt stört av militärens verksamhet. Delområde 3 utgjordes bl a av två stensättningar (RAÄ 358), ett hägnadssystem (RAÄ 362) samt en tidigare karterad boplats. Inom ett större område framkom boplatslämningar, daterade till yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive romersk järnålder (RAÄ 483). Ytterligare två stensträngar (RAÄ 553) och en terrass (RAÄ 552) påträffades. Ingen av gravarna vid RAÄ 358 undersöktes men en härd framkom i ett schakt. Området var delvis kraftigt stört av militärens verksamhet. Två troligen naturliga stenkoncentrationer dokumenterades i närheten av gravarna, men det går inte att utesluta att även de är gravar. En arkeologisk utredning etapp 2 planerades att utföras av en terrass, RAÄ 366:2. Terrassen kunde inte återfinnas och är troligen felinprickad.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om RAÄ 266:2 utgjorde fast fornlämning och om möjligt avgränsa eventuella framkomna lämningar. Syftet med förundersökningarna var att fastställa om ytterligare fornlämningar fanns i anslutning till de redan kända.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Fyndplats, Hägnadssystem, Härd, Stensättning, Terrass

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04 – 2011-05
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Djurgården, Smedstad 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: olm2011002

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-3166-10

Producents dnr för projektet: 459/10

ProjektID: p511001

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-28
Senast uppdaterad: 2016-07-07