GIS-material för arkeologiskt projekt: En hålväg vid Skarphagen - Utredning av kvartersmark för villor

SND-ID: snd2227-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001984

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid Skarphagen i Norrköpings södra utkant finns goda förutsättningar att hitta kustbundna stenåldersboplatser. Skarphagen 1:1 är beläget väster om den medeltida vägsträckningen in mot Norrköping. Utredningen visade inga spår av förhistoriska boplatser, området var dock mycket stört av påförda schaktmassor. En rest av en hålväg tolkades som en del av den gamla vägen mellan Västra Husby och Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Hålväg

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Skarphagen 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200118

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-13266-01

Producents dnr för projektet: 421-2677-2001

ProjektID: p501007

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Medeltid

Publikationer
Publicerad: 2014-04-25
Senast uppdaterad: 2016-07-07