GIS-material för arkeologiskt projekt: Håkantorp 1:21 m fl - Inför ny bebyggelse

SND-ID: snd2225-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.57804/56t2-sv74

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:
Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast f

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad villabebyggelse vid Håkantorp, söder om Rimforsa, genomförde Östergötlands länsmuseum under våren 2004 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Totalt omfattade området ca 7 ha, varav merparten utgjordes av tidigare åkermark. Inom utredningsområdet ligger RAÄ 286, ett område med brandgravar och lösfynd. Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier framkom inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar. Området har dock utgjort en del av inägomarken till byn Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns möjliga lägen för såväl boplatser som gravanläggningar. I ett av sökschakten omedelbart söder om RAÄ 286 påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. RAÄ 286 har avgränsats åt väster och söder.

Syfte:
Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var primärt att fastställa huruvida fast fornlämning kunde komma att beröras av den planerade villabebyggelsen samt att avgränsa gravfältet RAÄ 286.

Data finns tillgängligt i två olika format: en ZIP-fil innehåller GIS-filer (shp) samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Den andra ZIP-filen består av gml- och xlsx-filer med motsvarande data Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Håkantorp 1:21 m fl

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-19552-03

Producents dnr för projektet: 603/03

ProjektID: p504024

ProjektID: p504043

RAÄ-nummer: Tjärstad 286:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2. 2024-06-28

Version 2: 2024-06-28

DOI: https://doi.org/10.57804/56t2-sv74

Data ihopslagna: Data från dataset 1: Inför ny bebyggelse (Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001982); dataset 2: Håkantorp 1:21 m.fl. (Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001658).

Version 1.1. 2014-04-25

Version 1.1: 2014-04-25

DOI: https://doi.org/10.5878/001982

Version 1.0. 2012-10-19

Version 1.0: 2012-10-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001170

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-06-28