GIS-material för arkeologiskt projekt: Förundersökningar i förbifarten - RV 50 förbifart Vadstena

SND-ID: snd2222-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.57804/7xn4-ya07

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökningarna omfattade RAÄ 58 och 44 (Vadstena stad), RAÄ 11 och 12 (Vadstena stad), RAÄ 36 (S:t Pers socken) samt RAÄ 29 och 35 (S:t Pers socken). De undersökta fornlämningarna har främst daterats till äldre järnålder. Majoriteten av dem klassas av Fornminnesregistret som boplatser men några konkreta spår efter byggnader framkom inte vid förundersökningarna. Istället var härdar och andra eld- och värmerelaterade anläggningar dominerande. Dessutom påträffades flera stenansamlingar med oklara funktioner. I några fall tyder omständigheterna på att det rör sig om sönderplöjda gravar. Ett flertal stenansamlingar, som vid utredningen tolkats som gravar, visade sig vara stora stenfyllda gropar. Groparnas tillkomst och funktion kvarstår att fastställa. Förutom boplatslämningar undersöktes ett gravfält från äldre järnålder. Gravarna, som låg i åkermark, framkom direkt under matjordslagret och

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökningarna omfattade RAÄ 58 och 44 (Vadstena stad), RAÄ 11 och 12 (Vadstena stad), RAÄ 36 (S:t Pers socken) samt RAÄ 29 och 35 (S:t Pers socken). De undersökta fornlämningarna har främst daterats till äldre järnålder. Majoriteten av dem klassas av Fornminnesregistret som boplatser men några konkreta spår efter byggnader framkom inte vid förundersökningarna. Istället var härdar och andra eld- och värmerelaterade anläggningar dominerande. Dessutom påträffades flera stenansamlingar med oklara funktioner. I några fall tyder omständigheterna på att det rör sig om sönderplöjda gravar. Ett flertal stenansamlingar, som vid utredningen tolkats som gravar, visade sig vara stora stenfyllda gropar. Groparnas tillkomst och funktion kvarstår att fastställa. Förutom boplatslämningar undersöktes ett gravfält från äldre järnålder. Gravarna, som låg i åkermark, framkom direkt under matjordslagret och var skadade av plöjning. Vid en lokal framkom medeltida lämningar i form av kulturlager, gropar, stenansamlingar och stolphål. Möjligen är lämningarna spår efter en mindre bebyggelseenhet.

Syfte:
Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva lämningarnas utbredning, karaktär, datering, omfattning, sammansättning och komplexitet. En övergripande målsättning var att utforska relationen mellan fornlämningarna och landskapets utveckling över tid.

Data finns tillgängligt i två olika format: en ZIP-fil innehåller GIS-filer (shp) samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Den andra ZIP-filen består av gml- och xlsx-filer med motsvarande data Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Ingen information

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Vadstena kommun, Sankt Per socken, Vadstena socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vadstena stad

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Intrasisprojekt: OLM2009001

Intrasisprojekt: OLM2009002

Intrasisprojekt: OLM2009003

Intrasisprojekt: OLM2009004

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2531-09

... Visa mer..

Intrasisprojekt: OLM2009001

Intrasisprojekt: OLM2009002

Intrasisprojekt: OLM2009003

Intrasisprojekt: OLM2009004

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2531-09

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1625-09

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2499-09

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2699-09

Producents dnr för projektet: 60/09

Producents dnr för projektet: 50/09

Producents dnr för projektet: 44/09

Producents dnr för projektet: 42/09

ProjektID: p509015

ProjektID: p509016

ProjektID: p509017

ProjektID: p509018

RAÄ-nr: Sankt Per 35

RAÄ-nr: Vadstena 11

RAÄ-nr: Vadstena 12

RAÄ-nr: Vadstena 44

RAÄ-nr: Sankt Per 36

RAÄ-nr: Sankt Per 29

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2. 2024-06-28

Version 2: 2024-06-28

DOI: https://doi.org/10.57804/7xn4-ya07

Data ihopslagna: Data från dataset 1: RV 50 förbifart Vadstena (Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001975); dataset 2: RV 50 förbifart Vadstena (Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001977); dataset 3: RV 50 förbifart Vadstena (Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001978); dataset 4: RV 50 förbifart Vadstena (Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001979).

Version 1.1. 2014-04-25

Version 1.1: 2014-04-25

DOI: https://doi.org/10.5878/001975

Version 1.0. 2012-10-17

Version 1.0: 2012-10-17

DOI: https://doi.org/10.5878/001379

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-06-28