GIS-material för arkeologiskt projekt: Fossil åkermark i Rydsnäs - Planarbete

SND-ID: snd2220-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001973

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Rydsnäs, Ydre kommun p.g.a. planarbete. Utredningsområdet omfattade totalt ca 12 hektar. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid utredningen påträffades två områden med fossil åker som är att betrakta som fornlämning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Område med fossil åkermark

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ydre kommun, Västra Ryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Ryd, Rydsnäs 1:24

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Producents dnr för projektet: 32/04

ProjektID: p504028

RAÄ-nr: Västra Ryd 194

RAÄ-nr: Västra Ryd 195

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-25
Senast uppdaterad: 2016-07-06