GIS-material för arkeologiskt projekt: Rävsjö - Planering av nytt vindkraftverk

SND-ID: snd2205-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001387

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-24

DOI: https://doi.org/10.5878/001956

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inom fastigheten Rävsjö 1:1, Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland planeras för ett nytt vindkraftverk, en anslutningsväg, en ny kranplats intill vindkraftverket och en elkabel som ska anslutas till närliggande kraftledning. I närområdet har flera stenyxor och förhistoriska lämningar påträffats. Riksantikvarieämbetet, UV Öst har därför utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i april 2008. Vid undersökningen grävdes totalt 14 sökschakt på åkermarken. En förhistorisk härd (RAÄ 85) påträffades i ett av sökschakten där vindkraftverket planeras. Härden har undersökts och tolkats vara ensamliggande då det i de närmaste intilliggande sökschakten inte påträffades några förhistoriska lämningar. Intill befintlig väg ska elkabel förläggas och anslutas mellan vindkraftverket och Rävsjö gård. Här grävdes tre sökschakt utmed sträckningens högsta punkt. I ett av schakten påträffades och undersöktes två härdar varav den ena kan vara en ugnskonstruktion. Förmodligen hör anläggningarna till utkanten a

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inom fastigheten Rävsjö 1:1, Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland planeras för ett nytt vindkraftverk, en anslutningsväg, en ny kranplats intill vindkraftverket och en elkabel som ska anslutas till närliggande kraftledning. I närområdet har flera stenyxor och förhistoriska lämningar påträffats. Riksantikvarieämbetet, UV Öst har därför utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i april 2008. Vid undersökningen grävdes totalt 14 sökschakt på åkermarken. En förhistorisk härd (RAÄ 85) påträffades i ett av sökschakten där vindkraftverket planeras. Härden har undersökts och tolkats vara ensamliggande då det i de närmaste intilliggande sökschakten inte påträffades några förhistoriska lämningar. Intill befintlig väg ska elkabel förläggas och anslutas mellan vindkraftverket och Rävsjö gård. Här grävdes tre sökschakt utmed sträckningens högsta punkt. I ett av schakten påträffades och undersöktes två härdar varav den ena kan vara en ugnskonstruktion. Förmodligen hör anläggningarna till utkanten av en förhistorisk boplats som till största delen bedömts ligga öster om vägen. Boplatslämningarna, registrerade som RAÄ 84, kunde undvikas vid kabelförläggningen vilket betyder att inga ytterligare arkeologiska åtgärder anses nödvändiga.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att konstatera om arbetet med vindkraftverket skulle beröra några fasta fornlämningar. Eventuella fornlämningar skulle i möjligaste mån undvikas genom att förlägga ledning, väg och vindkraftverk så att fornlämning inte skadades.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Härd

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad, Rävsjö 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007065

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-12680-07

Producents dnr för projektet: 422-2266-2007

ProjektID: p508003

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-12-07
Senast uppdaterad: 2016-07-06