GIS-material för arkeologiskt projekt: Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi - Detaljplaneläggning i Vrinnevi

SND-ID: snd2199-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001949

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevisjukhuset, beläget söder om Norrköpings tätort. Anledningen var detaljplaneläggning av området. Målsättningen har varit att arbetet ska motsvara en särskild utredning. Området omfattar drygt 30 ha. Utredningen genomfördes i två steg. Inledningsvis gjordes en genomgång av fornminnesregister och arkiv. Vid detta moment studerades även historiskt kartmaterial. Därefter gjordes en inventering av området genom terrängrekognoscering. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid arbetet påträffades fyra nya lämningar, vilka samtliga bedömdes utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga lokaler där dold fornlämning kan förväntas vara belägen kunde lokaliseras vid arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med arbetet var att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag och bes

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevisjukhuset, beläget söder om Norrköpings tätort. Anledningen var detaljplaneläggning av området. Målsättningen har varit att arbetet ska motsvara en särskild utredning. Området omfattar drygt 30 ha. Utredningen genomfördes i två steg. Inledningsvis gjordes en genomgång av fornminnesregister och arkiv. Vid detta moment studerades även historiskt kartmaterial. Därefter gjordes en inventering av området genom terrängrekognoscering. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid arbetet påträffades fyra nya lämningar, vilka samtliga bedömdes utgöra övrig kulturhistorisk lämning. Inga lokaler där dold fornlämning kan förväntas vara belägen kunde lokaliseras vid arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med arbetet var att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag och beskriva samt markera samtliga synliga forn- och kulturlämningar på karta. Vidare skulle områden påvisas, vilka bedömdes innehålla lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan mark samt förslag lämnas på eventuella fortsatta arkeologiska insatser inom områdena.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Lägenhetsbebyggelse, Stenbrott

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Vrinnevi

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007117

Producents dnr för projektet: 421-3884-2007

ProjektID: p507046

RAÄ-nr: Norrköping 18

RAÄ-nr: Norrköping 15

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007117

Producents dnr för projektet: 421-3884-2007

ProjektID: p507046

RAÄ-nr: Norrköping 18

RAÄ-nr: Norrköping 15

RAÄ-nr: Norrköping 16

RAÄ-nr: Norrköping 17

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-24
Senast uppdaterad: 2016-07-08