GIS-material för arkeologiskt projekt: Runt Mon vid Borgsmon - Kneippen Syd

SND-ID: snd2194-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001363

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-24

DOI: https://doi.org/10.5878/001944

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanelägga området Kneippen Syd, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, för bostäder och handel. Under november 2007 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning inom ett av fyra tidigare konstaterade fornlämningsområden, som benämnts objekt I-IV. Det nu aktuella området omfattar objekt I. Förundersökningen omfattade en cirka 4300 m2 stor yta inom vilken sex ytor togs upp. Totalt uppgick schakten till en yta av cirka 450 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar och lager. Alla anläggningar och lager undersöktes och drygt hälften av dem bedömdes vara förhistoriska. Resterande anläggningar kom från torpet Mon (RAÄ 73) som överlagrade den förhistoriska boplatsen. Området var kraftigt stört av det yngre torpet. Boplatsen visade sig vara begränsad till ytorna närmast berghällarna och daterades till mellanneolitikum. Efter avslutad förundersökning bedömer UV Öst att boplatsen är undersökt och borttagen. Berghällarna som var

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanelägga området Kneippen Syd, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, för bostäder och handel. Under november 2007 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en arkeologisk förundersökning inom ett av fyra tidigare konstaterade fornlämningsområden, som benämnts objekt I-IV. Det nu aktuella området omfattar objekt I. Förundersökningen omfattade en cirka 4300 m2 stor yta inom vilken sex ytor togs upp. Totalt uppgick schakten till en yta av cirka 450 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar och lager. Alla anläggningar och lager undersöktes och drygt hälften av dem bedömdes vara förhistoriska. Resterande anläggningar kom från torpet Mon (RAÄ 73) som överlagrade den förhistoriska boplatsen. Området var kraftigt stört av det yngre torpet. Boplatsen visade sig vara begränsad till ytorna närmast berghällarna och daterades till mellanneolitikum. Efter avslutad förundersökning bedömer UV Öst att boplatsen är undersökt och borttagen. Berghällarna som var synliga ovan mark har inventerats med avsikt att finna nya ristningar. Tidigare fanns tre synliga skålgropar på en av hällarna, RAÄ 114. Fyra nya skålgropar upptäcktes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att försöka fastställa lämningarnas karaktär och datering. I den mån det var möjligt skulle påträffade lämningar undersökas och tas bort inom ramen för förundersökningen. Områdena med skålgropar skulle specialinventeras i syfte att finna hällristningar.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg, Kneippen Syd

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007099

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-20810-07

Producents dnr för projektet: 422-3243-2007

ProjektID: p507041

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Mellanneolitikum

Publikationer
Publicerad: 2012-10-16
Senast uppdaterad: 2016-07-08