GIS-material för arkeologiskt projekt: Två nyupptäckta boplatser och odlingsytor samt rester efter Veta gamla prästgårdstomt

SND-ID: snd2191-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001941

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Mantorp löpte det omfattande ledningsnätet på några ställen genom förhistoriska och historiska lämningar. Därför genomfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, (Del 1) samt en förundersökning i form av antikvarisk kontroll (Del 2). Vid utredningen påträffades två äldre odlingsytor (RAÄ 48), ett sentida odlingslager, en boplats från äldre järnåldern (RAÄ 46) under ett tjockt lager av sand, med anläggningar bestående av bl. a. härdrester, avfallsgrop, kokgrop, två sotiga kulturlagerrester, ett pinnhål samt ett kulturlager. Vid den gamla prästgårdstomten framkom förkolnade stockar, sotig jord med tegelflis och ett fyllnadslager under detta i kanten av ett vattenhål. Lämningarna (RAÄ 47) kan vara från medeltid eller yngre. Samtliga påträffade fornlämningar ligger kvar på båda sidor om schakten. Den antikvariska kontrollen avsåg sträckan väster om länsväg 975 ner till fabriksområdet vid Svartån. I den sydöstligaste delen upptäcktes en boplats, RAÄ 45 (1) som är belägen omedelbart väster om det

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Mantorp löpte det omfattande ledningsnätet på några ställen genom förhistoriska och historiska lämningar. Därför genomfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, (Del 1) samt en förundersökning i form av antikvarisk kontroll (Del 2). Vid utredningen påträffades två äldre odlingsytor (RAÄ 48), ett sentida odlingslager, en boplats från äldre järnåldern (RAÄ 46) under ett tjockt lager av sand, med anläggningar bestående av bl. a. härdrester, avfallsgrop, kokgrop, två sotiga kulturlagerrester, ett pinnhål samt ett kulturlager. Vid den gamla prästgårdstomten framkom förkolnade stockar, sotig jord med tegelflis och ett fyllnadslager under detta i kanten av ett vattenhål. Lämningarna (RAÄ 47) kan vara från medeltid eller yngre. Samtliga påträffade fornlämningar ligger kvar på båda sidor om schakten. Den antikvariska kontrollen avsåg sträckan väster om länsväg 975 ner till fabriksområdet vid Svartån. I den sydöstligaste delen upptäcktes en boplats, RAÄ 45 (1) som är belägen omedelbart väster om det stora boplatskomplexet RAÄ 45. I schaktet påträffades 10 anläggningar bestående av bl. a. härdbottnar, avfallsgropar, ugnsgrop, ränna, stolphål och en kulturlagerrest som förmodligen härstammar från äldre järnåldern och tillhör RAÄ 45. Boplatsen ligger kvar på båda sidor om schaktet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om det fanns äldre lämningar dolda under markytan i fjärrvärmesträckningarna. Syftet med förundersökningen var att kontrollera om det fanns dolda fornlämningar under plöjskikten i närheten av den kulverterade bäckravinen väster och norr om RAÄ 45.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta och Sya, Veta 8:1, 4:1, 2:5

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007094

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-19674-2007

Producents dnr för projektet: 422-3103-2007

ProjektID: p507038

RAÄ-nr: Veta 45

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007094

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-19674-2007

Producents dnr för projektet: 422-3103-2007

ProjektID: p507038

RAÄ-nr: Veta 45

RAÄ-nr: Veta 46

RAÄ-nr: Veta 47

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Äldre järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-24
Senast uppdaterad: 2016-07-08