GIS-material för arkeologiskt projekt: Bråvallaområdet - Bråvallaområdet - mellan Fiskeby och Svärtinge

SND-ID: snd2186-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001356

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-24

DOI: https://doi.org/10.5878/001936

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt underlag för området Bråvalla-Svärtinge. Området omfattar drygt 2500 ha, varav en del är vatten. Vattenområdet har inte behandlats i detta arbete. Målsättningen har varit att underlaget ska motsvara kart- och arkivstudierna för en arkeologisk utredning och arbetet har innehållit en sammanställning av känd kunskap. Resultatet ska kunna utgöra en grund för kommunens planarbete och bistå med uppgifter om områden som är mer eller mindre lämpliga att ta i anspråk för exploatering. Området har delats in i åtta områden efter deras karaktär. Sammanfattningsvis kan man säga att stora områden mycket väl kan vara lämpliga för exploatering. Vissa områden bör undvikas eller exploateras med stor hänsyn. Generellt kan sägas att områden med många fornlämningar och höga upplevelsevärden bör bevaras i möjligaste mån. Fornlämningar dolda under mark saknar upplevelsevärde men hyser ofta höga kunskapsvärden eller vetenskapliga värden.

Syfte:

I

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt underlag för området Bråvalla-Svärtinge. Området omfattar drygt 2500 ha, varav en del är vatten. Vattenområdet har inte behandlats i detta arbete. Målsättningen har varit att underlaget ska motsvara kart- och arkivstudierna för en arkeologisk utredning och arbetet har innehållit en sammanställning av känd kunskap. Resultatet ska kunna utgöra en grund för kommunens planarbete och bistå med uppgifter om områden som är mer eller mindre lämpliga att ta i anspråk för exploatering. Området har delats in i åtta områden efter deras karaktär. Sammanfattningsvis kan man säga att stora områden mycket väl kan vara lämpliga för exploatering. Vissa områden bör undvikas eller exploateras med stor hänsyn. Generellt kan sägas att områden med många fornlämningar och höga upplevelsevärden bör bevaras i möjligaste mån. Fornlämningar dolda under mark saknar upplevelsevärde men hyser ofta höga kunskapsvärden eller vetenskapliga värden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag; markera samtliga synliga forn- och kulturlämningar på karta: visa på områden som ur kulturhistorisk synpunkt är mindre lämpliga för exploatering; översiktligt visa på områden som kan innehålla lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan mark samt att lämna förslag på eventuella fortsatta arkeologiska insatser.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Gravar, Gravfält, Husgrund, Stensättning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby, Bråvalla

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O2007121

Producents dnr för projektet: 421-4288-2007

ProjektID: p508005

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-15
Senast uppdaterad: 2016-07-08