GIS-material för arkeologiskt projekt: Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad

SND-ID: snd2176-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001924

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juni 2007 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1 och 1:2, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på att nyttja återstående delar av ett större område i Linköpings norra utkant för lertäkt. Höjderna inom exploateringsområdet har utgjort öar i en senmesolitisk innerskärgård och skulle kunna innehålla lämningar från denna period. Det aktuella området ligger i nära anslutning till Kallerstad respektive Åby bytomter. Vid förundersökningen drogs sju schakt, vilka förlades i anslutning till tidigare kända fornlämningar samt i områdets topografiskt mest lämpliga läge för eventuella stenålderslämningar. Några lämningar från stenålder påträffades ej. Intill RAÄ 348 framkom två koncentrationer med skärvstensliknande stenar med inslag av glas och tegel. Möjligen är skärvstenen rester av förhistorisk aktivitet som förstörts av senare tiders markberedning, eller små rester av det förhistoriska vägnätet som påträffats i Mörtlösa- Kallerstadområdet. Invid den ännu ej registre

... Visa mer..
Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juni 2007 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1 och 1:2, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på att nyttja återstående delar av ett större område i Linköpings norra utkant för lertäkt. Höjderna inom exploateringsområdet har utgjort öar i en senmesolitisk innerskärgård och skulle kunna innehålla lämningar från denna period. Det aktuella området ligger i nära anslutning till Kallerstad respektive Åby bytomter. Vid förundersökningen drogs sju schakt, vilka förlades i anslutning till tidigare kända fornlämningar samt i områdets topografiskt mest lämpliga läge för eventuella stenålderslämningar. Några lämningar från stenålder påträffades ej. Intill RAÄ 348 framkom två koncentrationer med skärvstensliknande stenar med inslag av glas och tegel. Möjligen är skärvstenen rester av förhistorisk aktivitet som förstörts av senare tiders markberedning, eller små rester av det förhistoriska vägnätet som påträffats i Mörtlösa- Kallerstadområdet. Invid den ännu ej registrerade boplatsen/vattenhålet i områdets sydvästra del påträffades två diken i öst-västlig riktning. Inga anläggningar eller fynd framkom som kan kopplas till den kända fornlämningen, vilken därför kan anses avgränsad åt öster. I schaktet längst norrut påträffades ett stolphål till en sentida hägnadsstolpe.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att utröna om det finns lämningar från stenålder och särskilt senmesolitisk tid inom området, att inom exploateringsområdet avgränsa utbredningen för fornlämningen RAÄ 348 samt de boplatslämningar som framkom vid undersökning år 2003, utröna deras karaktär samt datera dem och att undersöka om den väg som påträffades vid 2003 års undersökning kan följas inom det aktuella exploateringsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Stolphål, Vattenhål

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1, 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007042

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5984-07

Producents dnr för projektet: 422-1370-2007

ProjektID: p507023

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08