GIS-material för arkeologiskt projekt: Gamla spår i Röks Ödemark - Rasering av luftledning och nedläggning av ny elkabel

SND-ID: snd2160-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001908

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En planerad ombyggnad av ledningsnätet sydväst om Rök innebar nedgrävning av jordkabel utmed en ca 800 meter lång sträcka, samt rasering av elstolpar. Raseringsarbetet planerades att ske i mycket nära anslutning till delar av två stensträngar, RAÄ 58 och 59. Här anvisade Riksantikvarieämbetet, UV Öst lämpliga körvägar samt var stensträngar var belägna. Schaktning för jordkabel planerades att ske dels i närområdet till RAÄ 58, dels i åkermark förbi "förlängningen" av stensträngssystemet RAÄ 68. Stora delar av sträckan kunde plöjas i väg- eller dikeskant varvid ingen arkeologisk insats var nödvändig. Gården Röks Ödemark ligger på ett höjdläge intill vilket omarkerade fornlämningar bedömdes kunna finnas. I juni 2007 togs två sökschakt upp över höjden men inga anläggningar, konstruktioner, lager eller fynd påträffades. I förlängningen av RAÄ 68 påträffades de bortodlade resterna efter stensträngarna och ett par anläggningar; en förromersk härd samt en grop eller stenlyft. Undersökningen bekräftade stensträngarnas fortsättnin

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En planerad ombyggnad av ledningsnätet sydväst om Rök innebar nedgrävning av jordkabel utmed en ca 800 meter lång sträcka, samt rasering av elstolpar. Raseringsarbetet planerades att ske i mycket nära anslutning till delar av två stensträngar, RAÄ 58 och 59. Här anvisade Riksantikvarieämbetet, UV Öst lämpliga körvägar samt var stensträngar var belägna. Schaktning för jordkabel planerades att ske dels i närområdet till RAÄ 58, dels i åkermark förbi "förlängningen" av stensträngssystemet RAÄ 68. Stora delar av sträckan kunde plöjas i väg- eller dikeskant varvid ingen arkeologisk insats var nödvändig. Gården Röks Ödemark ligger på ett höjdläge intill vilket omarkerade fornlämningar bedömdes kunna finnas. I juni 2007 togs två sökschakt upp över höjden men inga anläggningar, konstruktioner, lager eller fynd påträffades. I förlängningen av RAÄ 68 påträffades de bortodlade resterna efter stensträngarna och ett par anläggningar; en förromersk härd samt en grop eller stenlyft. Undersökningen bekräftade stensträngarnas fortsättning på åkern i riktning mot en mindre platå som med stor sannolikhet innehåller boplatsen. Stensträngarna bildar strax innan åkern en fägata vilken leder upp till boplatsen. Även här anvisade UV Öst var ledningen skulle läggas varför största delen av anläggningarna ligger kvar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var i första hand att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid raseringsarbetet och jordkabelförläggningen. Om det inte var möjligt att undvika fornlämningar skulle anläggningarna dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Härd, Stensträng

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Rök socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Röks, Färgestad 1:2, 1:3, 3:1 mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007040

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-6186-07

Producents dnr för projektet: 422-1368-2007

ProjektID: p507004

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08