GIS-material för arkeologiskt projekt: Mellan Ödeshög och Alvastra

SND-ID: snd2146-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001891

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att öka säkerheten utmed Riksväg 50 mellan Ödeshög och Alvastra. För detta ändamål utfördes arkeologiska utredningar etapp 2 och förundersökningar på nio olika platser utmed riksvägen. Utredningen visade att det förekom fornlämningar på fem av de nio undersökta platserna. Boplatslämningar förekommer på områdena 3, 6 och 9. Två av dessa (nr 6 och 9) var, i de områden som berördes av exploateringen, totalt sönderplöjda och bedömdes vara utan vidare arkeologiskt värde. Vid område 7 ligger en fossil odlingsyta under nuvarande plöjskikt och vid område 5 finns en stenrad som vid utredningen tolkades som rester efter en stensträng. Övriga områden saknade äldre lämningar eller fynd. Riksantikvarieämbetet, UV Öst föreslår att arkeologiska förundersökningar utförs på områdena 3, 5 och 7. Inga vidare åtgärder föreslås på områdena 1, 2, 4, 6, 8 och 9.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningarna hade som syfte att konstatera om det fanns äldre lämningar inom de utvalda m

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att öka säkerheten utmed Riksväg 50 mellan Ödeshög och Alvastra. För detta ändamål utfördes arkeologiska utredningar etapp 2 och förundersökningar på nio olika platser utmed riksvägen. Utredningen visade att det förekom fornlämningar på fem av de nio undersökta platserna. Boplatslämningar förekommer på områdena 3, 6 och 9. Två av dessa (nr 6 och 9) var, i de områden som berördes av exploateringen, totalt sönderplöjda och bedömdes vara utan vidare arkeologiskt värde. Vid område 7 ligger en fossil odlingsyta under nuvarande plöjskikt och vid område 5 finns en stenrad som vid utredningen tolkades som rester efter en stensträng. Övriga områden saknade äldre lämningar eller fynd. Riksantikvarieämbetet, UV Öst föreslår att arkeologiska förundersökningar utförs på områdena 3, 5 och 7. Inga vidare åtgärder föreslås på områdena 1, 2, 4, 6, 8 och 9.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningarna hade som syfte att konstatera om det fanns äldre lämningar inom de utvalda markpartierna. Förundersökningarna låg i närheten av registrerade fornlämningar och syftet var där att kontrollera aktuella, angränsande ytor.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Område med fossil åkermark

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshögs och Västra Tollstads,

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006152

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-19257-06

Producents dnr för projektet: 421-3811-2006

ProjektID: p506055

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stenålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08