GIS-material för arkeologiskt projekt: Lämningar i Nykyrka - Inför nyplanerad fiberkabel mellan Nykyrka, Bona och Degerön

SND-ID: snd2144-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001323

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-22

DOI: https://doi.org/10.5878/001889

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att lägga ner fiberkabel i Nykyrka, Bona och Degerön inom Motala kommun har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Inledningsvis gjordes en kart- och arkivgenomgång, därefter en specialinventering i fält. Vid detta moment lokaliserades synliga lämningar samt områden där dolda lämningar antogs finnas. Efter denna inventering föreslogs vissa smärre ändringar av ledningssträckan så att fornlämningar skulle undvikas. Två platser valdes ut vid Nykyrka för sökschaktsgrävning. I närheten av en torplämning vars position är osäker var det på flera platser grävt för rör och ledningar sedan tidigare. På de ytor som innehöll orörd mark kunde inga lämningar konstateras. På grund av störningarna avbröts undersökningen efter tre schakt. Vid den andra platsen, ett potentiellt boplatsläge, påträffades dels i en svacka nedodlade lager som var svårbedömda ur dateringssynpunkt, dels fyra anläggningar och ett tunnare kulturlager i en svag sydsluttning. Tre stolphål och en förmodad h

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att lägga ner fiberkabel i Nykyrka, Bona och Degerön inom Motala kommun har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Inledningsvis gjordes en kart- och arkivgenomgång, därefter en specialinventering i fält. Vid detta moment lokaliserades synliga lämningar samt områden där dolda lämningar antogs finnas. Efter denna inventering föreslogs vissa smärre ändringar av ledningssträckan så att fornlämningar skulle undvikas. Två platser valdes ut vid Nykyrka för sökschaktsgrävning. I närheten av en torplämning vars position är osäker var det på flera platser grävt för rör och ledningar sedan tidigare. På de ytor som innehöll orörd mark kunde inga lämningar konstateras. På grund av störningarna avbröts undersökningen efter tre schakt. Vid den andra platsen, ett potentiellt boplatsläge, påträffades dels i en svacka nedodlade lager som var svårbedömda ur dateringssynpunkt, dels fyra anläggningar och ett tunnare kulturlager i en svag sydsluttning. Tre stolphål och en förmodad härd undersöktes. Alla anläggningar innehöll flera större och välbevarade kolbitar vilket vanligtvis tyder på en efterreformatorisk datering. Däremot var både form, djup och fyllning i anläggningarna typiskt förhistorisk. Läget, i svag sydsluttning intill ett vattendrag, tillsammans med de nedodlade lagren i svackan samt avsaknaden av modernare fynd talar dock för att det här finns en förhistorisk boplats. Efter undersökning skulle ledningen förläggas så att synliga kvarvarande delar av anläggningar inte berördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar var belägna inom utredningsområdet. Vidare fanns målsättningen att styra arbetet på ett sådant sätt att ingrepp i lämningar undveks.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Torplämning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Godegård socken, Västra Ny socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Ny och Godegårds, Nykyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006162

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21164-06

Producents dnr för projektet: 421-4136-2006

ProjektID: p506052

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-10
Senast uppdaterad: 2016-07-08